Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

BỘ TÀI LIỆU HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT VỀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

|
Lượt xem:

Trong điều kiện đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, yêu cầu đặt ra là phải hiện đại hóa giấy tờ về căn cước công dân theo hướng ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới. Trong khi đó, kỹ thuật, công nghệ cấp, quản lý Chứng minh nhân dân còn lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của nhân dân, chưa bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu quản lý dân cư và hội nhập quốc tế; hình thức, nội dung của giấy tờ về căn cước công dân chưa phù hợp với quy định của nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, cần quy định việc sử dụng thẻ Căn cước công dân theo công nghệ tiên tiến vừa bảo đảm bền, đẹp, chống làm giả, vừa có khả năng tích hợp nhiều thông tin cần thiết để góp phần đơn giản hóa giấy tờ cho công dân, từng bước thực hiện Chính phủ điện tử. Trên cơ sở đó, ngày 20/11/2014 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13; ngày 04/12/2014 Chủ tịch nước ký Lệnh số 17/2014/L-CTN công bố Luật Căn cước công dân, gồm có 06 chương 39 điều.

Sau khi Luật Căn cước công dân được ban hành, ngày 31/12/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Bên cạnh đó, Bộ Công an, Bộ Tài chính, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định số 137/2015/NĐ-CP như: Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP; Thông tư số 61/2015/ TT-BCA ngày 16/11/2015 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ căn cước công dân; Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý thẻ căn cước công dân.

Trên cơ sở quy định của Luật Căn cước công dân và các văn bản nêu trên, để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) biên soạn, biên tập Tài liệu “Hỏi - Đáp pháp luật về Căn cước công dân”.

Trân trọng giới thiệu!

                                                 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN VIỆT YÊN

Chi tiết Bộ tài liệu " Hỏi - Đáp pháp luật về Căn cước công dân" xem tại đây!


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 3,381
Tổng số trong ngày: 1,453
Tổng số trong tuần: 14,346
Tổng số trong tháng: 21,986
Tổng số trong năm: 48,209
Tổng số truy cập: 57,807