Thứ tư, Ngày 27 Tháng 03 Năm 2019|

Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

LÊ Ô PÍCH

Sinh ngày:19/7/1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0204 3 874 268-8203

Email: pichlo_vietyen@bacgiang.gov.vn

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

Sinh ngày: 04/7/1964

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0204 3 874 268-8004

Email: hiennd_vietyen@bacgiang.gov.vn

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịcH UBND huyện

NGUYỄN ĐẠI LƯỢNG

Sinh ngày: 16/3/1972

Trình độ chuyên môn:

Trình độ lý luận chính trị:

Điện thoại: 0204 3 874 268-8204

Email: luongnd_vietyen@bacgiang.gov.vn

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịcH UBND huyện

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

Sinh ngày: 17/8/1972

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0204 3 874 268-8201

Email: phuongnv_vietyen@bacgiang.gov.vn

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Theo Chương 2, Mục 2. Điều 27 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 về Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân huyện:

1. Ủy ban nhân dân huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban nhân dân huyện loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; huyện loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch.

Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm các Ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện gồm có các phòng và cơ quan tương đương phòng.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Theo Chương 2, Mục 2. Điều 28 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 về Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

* Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện

1. Chủ tịch UBND huyện (sau đây gọi tắt là Chủ tịch) là người lãnh đạo và điều hành công việc của UBND huyện, có trách nhiệm giải quyết công việc được quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và những vấn đề khác theo quy định pháp luật.

Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện (sau đây gọi tắt là Phó Chủ tịch) giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của UBND huyện.

2. Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch những vấn đề nhạy cảm, quan trọng trước khi quyết định. Những công việc liên quan đến Phó Chủ tịch khác thì chủ động phối hợp cùng giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch.

Hằng tuần, các Phó Chủ tịch tổng hợp tình hình, công việc được phân công phụ trách giải quyết; trao đổi, đề xuất những vấn đề chung tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

3. Phó Chủ tịch có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, cụ thể:

Chỉ đạo các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện hoặc trình UBND huyện theo quy định.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn được phân công phụ trách.

Chủ trì giải quyết những vấn đề phối hợp liên ngành và xem xét giải quyết những kiến nghị của các cơ quan và UBND các xã, thị trấn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch trong phạm vi được phân công.

Theo dõi, chỉ đạo giải quyết các công trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách từ chủ trương đầu tư đến khi kết thúc.

Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các cơ quan, đơn vị được phân công và chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện về kết quả khi một trong những cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn được phân công phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ.

4. Khi vắng mặt tại trụ sở UBND huyện và nếu xét thấy cần thiết, Chủ tịch uỷ quyền cho một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch chỉ đạo công việc của UBND huyện và giải quyết các công việc do Chủ tịch trực tiếp phụ trách.

Trong trường hợp một hay nhiều Phó Chủ tịch vắng mặt thì Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch đi vắng. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo kịp thời các nội dung uỷ quyền và kết quả giải quyết công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch đi vắng biết.

5. Uỷ viên UBND huyện có trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND huyện về công việc thuộc lĩnh vực được phân công.

Trình UBND, Chủ tịch UBND huyện giải quyết các đề nghị của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện uỷ quyền và báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch UBND huyện.

Hằng tháng, các Uỷ viên UBND huyện tổng hợp tình hình, kết quả công việc được phân công phụ trách giải quyết, đề xuất kiến nghị và báo cáo UBND huyện tại phiên họp thường kỳ.

6. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch để đảm bảo thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ chung của UBND huyện.

* Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

1. Đồng chí Lê Ô Pích - Chủ tịch UBND huyện

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Quy hoạch, giao thông, xây dựng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; chủ trương chấp thuận đầu tư, quy mô, cơ chế giao đất, cho thuê đất, thời gian sử dụng đất của các dự án đầu tư không thuộc nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện; chủ trương đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; chủ trương thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản; chủ trương thu hút đầu tư, ban hành các cơ chế khuyến khích của huyện; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhạy cảm thuộc lĩnh vực khác; các chương trình, dự án và những công việc cần phải trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện;

- Duy trì mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với các cơ quan của Huyện ủy, HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Mặt trận Tổ quốc huyện, Chi cục thi hành án dân sự, các tổ chức đoàn thể.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự, Nội vụ, Thanh tra huyện, Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện.

d) Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Ban an toàn giao thông, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện.

đ) Phụ trách Thị trấn Bích Động.

2. Đồng chí Nguyễn Đức Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.

b) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Tài chính, ngân hàng, kinh tế hợp tác, thương mại, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, ngành nghề nông thôn;

- Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc các ngành được phân công phụ trách;

- Người phát ngôn của UBND huyện.

c) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật, Chi cục Thuế, Kho bạc, Đội Quản lý thị trường số 10, các Ngân hàng thương mại.

d) Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch hội đồng thuộc các lĩnh vực được phân công.

đ) Giúp Chủ tịch giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công.

e) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện.

f) Phụ trách các đơn vị: Thị trấn Nếnh, xã Minh Đức; các tổ chức Hội xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực, phạm vi phụ trách.

3. Đồng chí Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện

a) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Văn hóa- xã hội, giáo dục- đào tạo, y tế, bảo hiểm, tư pháp;

- Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Công tác thi hành án dân sự, theo dõi hoạt động một số công tác của Phòng Nội vụ, gồm: Công tác dân tộc, tôn giáo, thanh niên; một số hội đồng, ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; phổ biến giáo dục pháp luật;

 - Giúp Chủ tịch giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với các tổ chức gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động huyện.

b) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hoá thể thao, Chi cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội, Bảo việt, Ngân hàng chính sách xã hội, Trung tâm Dân số-Kế hoạch hoá gia đình, Hội chữ thập đỏ.

c) Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch hội đồng thuộc các lĩnh vực được phân công.

d) Giúp Chủ tịch giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công.

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

e) Phụ trách xã Hồng Thái; các tổ chức Hội xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực, phạm vi phụ trách.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện

a) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Tài nguyên và Môi trường, bưu chính, viễn thông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện; công tác xây dựng, giao đất ở và kinh doanh dịch vụ;

- Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Giúp Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, Đội quản lý trật tự Giao thông- Xây dựng và Môi trường, Bưu điện, Đài viễn thông huyện.

c) Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch hội đồng thuộc các lĩnh vực được phân công.

d) Giúp Chủ tịch giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công.

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

e) Phụ trách xã Bích Sơn; các tổ chức Hội xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực, phạm vi phụ trách.Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

Không tìm thấy video nào

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 192
Tổng số trong ngày: 11
Tổng số trong tuần: 7,491
Tổng số trong tháng: 30,359
Tổng số trong năm: 56,582
Tổng số truy cập: 66,180