Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019|

Danh sách địa chỉ Email các cơ quan huyện Việt Yên và tỉnh Bắc Giang

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND    
  TT   HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1  Lê Ô Pích-CT UBND huyện 02403874268-8203 pichlo_vietyen@bacgiang.gov.vn
2  Nguyễn Văn Phương - PCT UBND huyện 02403874268-8201 phuongnv_vietyen@bacgiang.gov.vn
3  Nguyễn Đại Lượng-PCT UBND huyện 02403874268-8204 luongnd_vietyen@bacgiang.gov.vn
4  Nguyễn Đức Hiền-PCT UBND huyện 02403874268-8004 hiennd_vietyen@bacgiang.gov.vn
       
CHỦ TỊCH CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND    
  TT   HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Nguyễn Hồng Đức - PCT HĐND huyện 02403874268-8202 ducnh_vietyen@bacgiang.gov.vn
2  Đoàn Mạnh Chiến - PCT HĐND huyện 02403874268-8005 chiendm_vietyen@bacgiang.gov.vn
LÃNH ĐẠO VPUBND HUYỆN    
  TT   HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1  Lê Văn Thiệp - Chánh văn phòng 02403874268-8015 thieplv_vietyen@bacgiang.gov.vn
2  Nguyễn Huy Thao - Phó văn phòng 02403874268-8017 thaonh_vietyen@bacgiang.gov.vn
3  Nguyễn Thị Ngọc Mai - Phó văn phòng 02403874268-8017 maintnntn_vietyen@bacgiang.gov.vn
4  Đào Xuân Trường - Phó văn phòng   truongdx_vietyen@bacgiang.gov.vn
CÁC CƠ QUAN HUYỆN VIỆT YÊN    
  TT   TÊN CƠ QUAN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Phòng TC-KH 2403874214 phongtckh_vietyen@bacgiang.gov.vn
2 Phòng TN&MT 2403574558 phongtnmt_vietyen@bacgiang.gov.vn
3 Phòng KTHT 2403874390 pcongthuong_vietyen@bacgiang.gov.vn
4 Phòng VH&TT 2403874148 phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn
5 Thanh tra 2403874202 thanhtra_vietyen@bacgiang.gov.vn
6 Phòng NN&PTNN 2403874060 phongnn_vietyen@bacgiang.gov.vn
7 Phòng Nội vụ 2403874040 phongnoivu_vietyen@bacgiang.gov.vn
8 Phòng LĐ&TBXH 2403574778 phongldtbxh_vietyen@bacgiang.gov.vn
9 Phòng GD&ĐT 2403874217 phonggd_vietyen@bacgiang.gov.vn
10 Phòng Tư pháp 2403874544 phongtp_vietyen@bacgiang.gov.vn
11 Phòng Y tế 2403574272 phongyte_vietyen@bacgiang.gov.vn
12 Văn phòng HĐND và UBND 2403874268 vietyen_vt@bacgiang.gov.vn
13 Đài Truyền thanh 2403874191 daitt_vietyen@bacgiang.gov.vn
14 Trung tâm phát triển quỹ đất và CCN   ttptquydat_vietyen@bacgiang.gov.vn
15 Trạm Khuyến nông 2403875180 tramkn_vietyen@bacgiang.gov.vn
16 Trung tâm VHTT&DL 2403574223 trungtamvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn
17 Đội quản lý giao thông & xây dựng   doittxd_vietyen@bacgiang.gov.vn
18 Ban quản lý xây dựng huyện   bqlda_vietyen@bacgiang.gov.vn
19 TT DSKHHGĐ 2403874125 ttdsvietyen_ccds@bacgiang.gov.vn
       
ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ THỊ TRẤN    
  TT   TÊN CƠ QUAN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1  UBND xã Bích Sơn 2403874237 bichson_vietyen@bacgiang.gov.vn
2  UBND TT Bích Động 2403874679 bichdong_vietyen@bacgiang.gov.vn
3 UBND xã Việt Tiến 2403874425 viettien_vietyen@bacgiang.gov.vn
4 UBND xã Hoàng Ninh 2403866055 hoangninh_vietyen@bacgiang.gov.vn
5  UBND xã Hồng Thái 2403874392 hongthai_vietyen@bacgiang.gov.vn
6 UBND xã Hương Mai 2403874458 huongmai_vietyen@bacgiang.gov.vn
7 UBND xã Minh Đức 2403874032 minhduc_vietyen@bacgiang.gov.vn
8  UBND thị trấn Nếnh 2403866694 nenh_vietyen@bacgiang.gov.vn
9  UBND xã Nghĩa Trung 2403575026 nghiatrung_vietyen@bacgiang.gov.vn
10  UBND xã Ninh Sơn 2403874011 ninhson_vietyen@bacgiang.gov.vn
11  UBND xã Quang Châu 2403866869 quangchau_vietyen@bacgiang.gov.vn
12  UBND xã Quảng Minh 2403874395 quangminh_vietyen@bacgiang.gov.vn
13  UBND xã Tăng Tiến 2403874788 tangtien_vietyen@bacgiang.gov.vn
14  UBND xã Thượng Lan 2403874057 thuonglan_vietyen@bacgiang.gov.vn
15  UBND xã Tiên Sơn 2403849187 tienson_vietyen@bacgiang.gov.vn
16  UBND xã Trung Sơn 2403566075 trungson_vietyen@bacgiang.gov.vn
17  UBND xã Tự Lạn   tulan_vietyen@bacgiang.gov.vn
18  UBND xã Vân Hà 2403843086 vanha_vietyen@bacgiang.gov.vn
19 UBND xã Vân Trung 2403866073 vantrung_vietyen@bacgiang.gov.vn
       
MTTQ&ĐTND    
  TT   TÊN CƠ QUAN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1  Công đoàn   congdoanvietyen@gmail.com
2  Hội Liên hiệp phụ nữ   hlhpn_vietyen@bacgiang.gov.vn
3  Hội Cựu chiến binh   hoicuuchienbinhvietyen@gmail.com
4  Hội nông dân   hoinongdan.vy@gmail.com
5  Uỷ ban Mặt trận tổ quốc   ubmttq_vietyen@bacgiang.gov.vn
6  Huyện đoàn   hd_vietyen@bacgiang.gov.vn
       
TRƯỜNG THPT    
  TT   TÊN CƠ QUAN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1  Trường THPT Lý Thường Kiệt   THPTLythuongkiet@bacgiang.edu.vn
2  Trường THPT Việt Yên 1   THPTVietyen1@bacgiang.edu.vn
3  Trường THPT Việt Yên 2   THPTVietyen2@bacgiang.edu.vn
4  Trường Trung tâm giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề   ttgdtxvietyen@bacgiang.edu.vn
5  Trường THPT Tư Thục   dlvietyen@gmail.com.vn

 


Tra cứu TTHC Tra cứu TTHC

Video Video

 

Số lượng truy cập Số lượng truy cập

Đang truy cập: 5,165
Tổng số trong ngày: 1,533
Tổng số trong tuần: 14,426
Tổng số trong tháng: 22,066
Tổng số trong năm: 48,289
Tổng số truy cập: 57,887