Thứ 6, 22/02/2019 21:05:52

Danh sách câu hỏi và trả lời

STT Tên văn bản Ngày Loại văn bản Cơ quan BH File gắn Cho ý kiến
1 Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế khuyến khích đối với cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường MN, TH, THCS

BĐ: 06/12/2018

KT: 12/12/2018

Quyết định UBND Huyện Xin ký kiến
2 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án thí điểm thi tuyển chọn cán bộ, lãnh đạo quản lý

BĐ: 05/12/2018

KT: 06/12/2018

UBND Huyện Xin ký kiến
3 Xin ý kiến dự thảo quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện

BĐ: 05/01/2018

KT: 08/01/2018

Quyết định UBND Huyện Xin ký kiến
4 Xin ý kiến về Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và CTUBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ

BĐ: 17/05/2017

KT: 25/05/2017

Quyết định UBND Huyện Xin ký kiến
5 Dự thảo quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại người đứng đầu các cơ quan, đoan vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã thị trấn trong thi hành công vụ

BĐ: 17/10/2016

KT: 17/10/2016

Quyết định UBND Huyện Xin ký kiến
6 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Việt Yên

BĐ: 22/09/2016

KT: 30/09/2016

UBND Huyện Xin ký kiến
7 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Việt Yên

BĐ: 01/07/2016

KT: 29/07/2016

UBND Huyện Xin ký kiến
8 Xin ý kiến Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng LĐTBXH huyện

BĐ: 01/04/2016

KT: 25/04/2016

UBND Huyện Xin ký kiến
9 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phòng Giáo dục và Đào tạo

BĐ: 01/01/2016

KT: 31/01/2016

Quyết định UBND Huyện Xin ký kiến
10 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Nông Nghiệp

BĐ: 01/01/2016

KT: 29/02/2016

Quyết định UBND Huyện Xin ký kiến
11 Xin ý kiến về quy định công tác TĐKT

BĐ: 01/11/2015

KT: 30/11/2015

Quyết định UBND Huyện Xin ký kiến
12 Ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động, chế độ nhuận bút, thù lao của Trang thông tin điện tử huyện Việt Yên

BĐ: 01/09/2014

KT: 30/09/2014

Quyết định UBND Huyện Xin ký kiến
13 Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo kiểm toán chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2010-2014 tại huyện Việt Yên

BĐ: 14/10/2015

KT: 02/11/2015

Công văn UBND Huyện Xin ký kiến