Thứ bẩy, 23/02/2019 05:32:09

Ngành Giáo dục Đào tạo Việt Yên tiếp tục thực hiện đổi mới trong công tác quản lý, sáng tạo trong dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục Năm học 2018-2019

Ngày đăng: 09-11-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), năm học bản lề chuẩn bị các điều kiện cho thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, toàn ngành tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới GD&ĐT theo Kế hoạch hành động Bộ GD&ĐT, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW với chủ đề năm học: “Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và HSSV; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục”.

Mục tiêu năm học 2018-2019 được xác định là tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học; chú trọng công tác quản lý và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hoá và ý thức, trách nhiệm công dân cho học sinh, kết hợp hài hòa “dạy chữ”, “dạy người” xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục Mầm non trẻ năm tuổi,; phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3; phổ cập THCS mức độ 2. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững; duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn thi lớp 10 THPT; tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy, học tiếng Anh, Tin học. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; đổi mới cơ chế quản lý trong các trường.

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt 8 nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nội vụ, UBND các xã chỉ đạo tham mưu cho UBND huyện rà soát, sáp nhập các trường mầm non, tiểu học theo tinh thần Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo hợp lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đào tạo nguồn nhân lực của địa phương. Trên cơ sở quy mô phát triển dân số, kế hoạch sáp nhập các trường của UBND huyện, cơ sở vật chất hiện trạng các nhà trường để rà duyệt, dự kiến kế hoạch tăng lớp năm học 2019-2020 các năm tiếp theo để đề xuất nhu cầu xây dựng phòng học, các phòng chức năng, đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trường mầm non tư thục, thành lập các nhóm trẻ độc lập tư thục, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, đông dân cư.

Hoàn thành sáp nhập 18 trường mầm non ở 09 xã thành 09 trường mầm non 16 trường tiểu học ở 08 xã thành 08 trường tiểu học theo kế hoạch của UBND huyện, ổn định bộ máy tổ chức và duy trì hoạt động các trường sau sáp nhập.

Hai là,  Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục các cấp học, Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và văn hóa công sở. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn bộ máy, hợp lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII). Nâng cao năng lực lãnh đạo của CBQL giáo dục các cấp. Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả.

Ba là, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ tổ chức hoạt động các cơ sở mầm non ngoài công lập, các lớp/nhóm trẻ độc lập tư thục.

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực tế địa phương.Tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục, đổi mới PPDH, sinh hoạt chuyên môn, ứng dụng sáng tạo, hiệu quả CNTT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên và giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục lành mạnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường; tăng cường an ninh, an toàn trường học.

Bốn là, Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh theo lộ trình Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện Việt Yên về việc thực hiện Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2016-2020; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh (đại trà và mũi nhọn). Bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ GV tiếng Anh đáp ứng yêu cầu dạy Chương trình tiếng Anh 10 năm theo kế hoạch; nâng cao chất lượng công tác đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên, tự bồi dưỡng để chuẩn hóa năng lực GV về 4 kĩ năng và phương pháp.

 Năm là, Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học trong đó tập trung các nguồn lực, bám sát mục tiêu, giải pháp đã xác định tại Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 17/10/2017 về việc Thực hiện Đề án đẩy mạnh dạy Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Việt Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 nhằm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng lộ trình.

Sáu là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, giao quyền tự chủ về tài chính, tài sản theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT đảm bảo dân chủ trong trường học; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm giữ vững trật tự, kỷ cương toàn ngành.

Bẩy là, Tăng cường CSVC đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục triển khai có hiệu quả  chương trình, đề án, kế hoạch đã được phê duyệt. Rà soát mạng lưới các cơ sở giáo dục nhằm tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư, phù hợp với nhu cầu xã hội, với điều kiện của từng địa phương, tích cực tham mưu đầu tư các hạng mục xây dựng phòng học, phòng chức năng của các trường, nhất là bậc mầm non và tiểu học. Rà soát, đầu tư cải tạo, xây dựng mới nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học, xây dựng môi trường học đường xanh, sạch, đẹp.

Tám là, Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp. Khuyến khích và tạo điều kiện cho GV, HS nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy, học tập. Tổ chức tốt cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho GV và HS. Có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng HS giỏi để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn trên cơ sở bảo đảm giáo dục toàn diện. Tiếp tục chỉ đạo trường trọng điểm chất lượng cao để trở thành mô hình điểm, đi đầu về đổi mới giáo dục, bồi dưỡng GV, HS.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước, mỗi sự đổi mới trong giáo dục đều nhận được sự quan tâm của xã hội. Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, toàn Ngành Giáo dục Việt Yên quyết tâm, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, giữ vững thành tích đã đạt được, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện trong giai đoạn mới./.

                                                      Đỗ Thị Hương- Trưởng Phòng GD&ĐT