Chủ nhật, 17/02/2019 12:33:17

Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018

Ngày đăng: 03-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 3/10/2018, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Dự hội nghị có 244 đại biểu là các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo huyện; Chủ tịch UBND, Cán bộ LĐTB & XH, Cán bộ Thống kê và Trưởng các thôn, khu phố của 19 xã, thị trấn trong huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Hữu Thường, Trưởng Phòng LĐTB & XH, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo triển khai Kế hoạch số 152, ngày 21/9/2018 của UBND huyện về công tác rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 trên địa bàn huyện. Kế hoạch chỉ rõ: Rà soát thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2018 nhằm mục đích đánh giá thực trạng đời sống nhân ở từng địa phương; đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2018 ở từng xã, thị trấn và trong toàn huyện để làm cơ sở cho các cấp, các ngành lập kế hoạch thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng chuẩn nghèo, cận nghèo theo quy định; việc xác định hộ nghèo, cận nghèo phải chính xác, dân chủ, công khai, công bằng có sự tham gia của người dân; phải xác định đúng đối tượng, không trùng lắp, không bỏ sót; việc rà soát phải được thực hiện từ thôn, khu phố và trực tiếp đối với từng hộ gia đình; thời gian thực hiện rà soát phải đảm bảo về tiến độ. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên hướng dẫn về rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018; quy trình rà soát , cách sử dụng, ghi các thông tin vào phiếu thu thập thông tin; các biểu mẫu rà soát hộ nghèo, cận nghèo; các đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Qua hội nghị giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra, mục đích công tác rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019. Đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được so với tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo đã đề ra trong các kế hoạch, đề án, dự án; phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo để có đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách giảm nghèo trên địa bàn.

                                                                                                            Danh Thắng