Thứ 6, 22/02/2019 22:29:27

BCĐ tỉnh kiểm tra, đánh giá hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện

Ngày đăng: 27-11-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 27/11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Giang do đồng chí Trần Đình Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đánh giá hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2018. Cùng đi có các đồng chí thành viên BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên BCĐ Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Bắc Giang, sự phối hợp thống nhất hành động của các cấp, các ngành cùng với sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện khá nghiêm túc; huyện tiếp tục quan tâm xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao; bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của dân tộc, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển, chất lượng ngày càng được nâng cao qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Qua bình xét năm 2018 toàn huyện có 40.304 gia đình đạt gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 89%, tăng 552 gia đình so với năm 2017; 127 làng, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hoá, đạt 81,9%, tăng 5,9% so với kế hoạch; 17 xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới"; 138/191 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, đạt 72,3%; có 321 gia đình được Chủ tịch UBND xã, thị trấn biểu dương, khen thưởng, 105 gia đình văn hoá tiêu biểu đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen, 3 tập thể, 4 gia đình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2019 huyện Việt Yên tiếp tục mở rộng và phát triển Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào, cụ thể là các nội dung văn hoá, gắn thực hiện phong trào với thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019 toàn huyện có 89% gia đình đạt gia đình văn hoá, 76% làng, khu phố đạt danh hiệu văn hoá; 80% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; 75% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 17 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; vận động thu hút 40% số người dân tham gia các hoạt động văn hoá thể thao thường xuyên; 100% số làng, tổ dân phố rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước theo Quyết định số 22, ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Trần Đình Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm vệc

Qua làm việc với Ban Chỉ đạo huyện và trực tiếp kiểm tra BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thôn Đình Cả và BCĐ xã Quảng Minh, đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao việc thực hiện Phong trào trên địa bàn huyện, hoạt động này đã được BCĐ các cấp triển khai chặt chẽ và có hiệu quả rõ nét. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Đình Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc Phong trào của các cấp chính quyền và nhân dân trong huyện, kết quả thực hiện Phong trào cho thấy đời sống của người dân đã được nâng lên, các hủ tục lạc hậu đã giảm. Bên cạnh đó đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những mặt tồn tại như việc đẩy mạnh Phong trào chưa được thường xuyên, việc lồng ghép Phong trào với hoạt động của các ngành chưa rõ nét, việc phát động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa đồng đều; các doanh nghiệp tham gia xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa còn hạn chế; cảnh quan môi trường ở một số nơi chưa khang trang, sạch đẹp. Qua đây đồng chí đề nghị BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có những cách làm mới để Phong trào đạt được những kết quả cao hơn.

                                                                                       Thu Lợi