Thứ 6, 22/02/2019 21:11:53

Việt Yên hoàn thành vượt mức tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 04-12-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Qua tám năm xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo theo chuẩn NTM, gồm 127/129,6 km đường xã, liên xã được cứng hóa đạt 98,06% (tăng 51,8km tương ứng 40% so với thời điểm bắt đầu xây dựng NTM); có 55,67/55,67 km đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt 100%. Đường trục thôn, liên thôn đã cứng hóa được 237,9/311,2 km, đạt 76,45% (tăng 58,7 km so với thời điểm bắt đầu xây dựng NTM). Đường ngõ, xóm đã cứng hóa 287,7/354,4 km, đạt 81,19% (tăng 100km so với thời điểm bắt đầu xây dựng NTM), phần còn lại là đường sạch và không lầy lội vào mùa mưa; đường trục chính nội đồng được lu lèn đất cấp III trở lên.

Có được kết quả như vậy là do UBND huyện đã có cơ chế hỗ trợ xi măng để phát triển giao thông nông thôn cho các địa phương, đây chính là cơ chế điển hình được đánh giá mang lại hiệu quả quan trọng, với lượng hỗ trợ khoảng trên 20.640 tấn xi măng (giá trị 20,4 tỷ đồng) cho các địa phương từ nguồn ngân sách huyện, nhằm tạo động lực huy động sức dân đóng góp công sức và tiền của chung tay với chính quyền xây dựng Nông thôn mới.

Đường giao thông Bờ hồ Bích Động đi Đông Long, đoạn qua thôn Thượng, xã Bích Sơn

Để việc xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, thời gian tới các cấp uỷ đảng, chính quyền cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Vận động xã hội hóa thực hiện Chương trình trên cơ sở hài hòa lợi ích, huy động phù hợp với sức dân; khơi dậy, phát huy tính tự giác, tự nguyện của người dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia giám sát quá trình xây dựng nông thôn mới.

                                                                                        Kim Cúc