Chủ nhật, 17/02/2019 12:59:20

Phòng Tư pháp tổ chức họp giao ban Quý III

Ngày đăng: 08-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 05/10/2018, Phòng Tư pháp huyện Việt Yên tổ chức phiên họp giao ban Quý III. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp- Hộ tịch các xã, thị trấn. Ông Tạ Thành Long-Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Đ/c Tạ Thành Long, Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị

Trong quý III, Phòng Tư pháp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Hội đồng PBGDPL huyện các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của Phòng; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ công chức tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại trong việc tổ chức thực hiện đó là: Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật còn chưa sâu rộng. Việc phối, kết hợp trong hoạt động công tác này chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ, tính đồng bộ chưa cao… còn bị động trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến. Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực trên một số việc, lĩnh vực chất lượng chưa cao.

Cũng tại Hội nghị này, Phòng Tư pháp đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý IV đó là: Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về Quy định thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện về tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; Kế hoạch số 156/KH-HĐ ngày 02/10/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về kiểm tra công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 2995/KH-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg  ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thược hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ... cho việc đánh giá việc xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Đánh giá việc thực hiện công tác quản lý, đăng ký Hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực; những khó khăn và giải pháp thực hiện những vướng mắc khó khăn.

Ngay sau khi triển khai các nội dung, các đại biểu tham gia các ý kiến về việc tổ chức thực thực hiện các nhiệm vụ. Ông Tạ Thành Long- Trưởng phòng Tư pháp đã hướng dẫn và kết luận chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời yêu cầu đội ngũ công chức ngành Tư pháp huyện Việt Yên tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động phối kết hợp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành năm 2018./.

Khắc Lạng