Thứ năm, 21/02/2019 18:41:43

Công bố Quyết định về các chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Việt Yên

Ngày đăng: 04-01-2019 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 04/1, Ban thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Việt Yên.

Dự lễ công bố có các đồng chí Chu Bá Toàn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Thân Văn Thuần, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Căn cứ Quyết định số 667-QĐ/HU ngày 29/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc phân công đồng chí Trần Thanh Hải- Giám đốc Trung Bồi dưỡng Chính trị huyện Việt Yên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Việt Yên kể từ ngày 01/12/2018; Quyết định số 668-QĐ/HU, ngày 29/11/2018 của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc phân công đồng chí Thân Văn Thuần- Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Việt Yên kể từ ngày 01/12/2018.

Đ/c Chu Bá Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy trao Quyết định cho đồng chí Thân Văn Thuần

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Chu Bá Toàn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ  đã đề nghị: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cần thực hiện ngay việc kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng quy chế làm việc; phân công công việc theo vị trí; đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định; các đồng chí lãnh đạo mới được bổ nhiệm cần thống nhất cao sự lãnh đạo; nêu cao trọng trách đoàn kết; phối hợp chặt chẽ với cán bộ; viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn huyện gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ.

                                                                                        Nguyễn Hạnh