Chủ nhật, 24/02/2019 06:25:52

Công bố danh mục TTHC sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên đia bàn tỉnh Bắc Giang.

Ngày đăng: 06-08-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1086/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên đia bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo đó: Tổng số TTHC sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 25 TTHC cụ thể như sau:

- Sở Tư pháp sửa đổi: 04 TTHC.

- UBND cấp huyện sửa đổi: 11 TTHC.

- UBND cấp xã sửa đổi: 10 TTHC.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

Văn Lộc