Thứ năm, 21/02/2019 18:58:39

Công bố danh mục TTHC ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày đăng: 06-08-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 12/7/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2767/QĐ-BNN-KTHT về việc Công bố danh mục TTHC ban hành thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó:

1. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay

thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

B-BNN-287745- TT

Công nhận làng nghề

Công nhận làng nghề

Nghị định số 52/2018/NĐ-CPngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn

Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn

UBND cấp tỉnh

2

B-BNN-287746-TT

Công nhận nghề truyền thống

Công nhận nghề truyền thống

3

B-BNN-287747-TT

Công nhận làng nghề truyền thống

Công nhận làng nghề truyền thống

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

B-BNN-287782-TT

Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3

Thông tư số 18/TT- BNNPTNT ngày 9/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND cấp huyện

2

B-BNN-287781-TT

Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

Văn Lộc