Thứ 6, 19/10/2018 18:11:21

Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên

Bắc Giang bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi đến năm 2020

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Theo đó, bổ sung thêm 01 khu vực bãi soi thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện...

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 xem chi tiết tại đây   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ––––––...

Quyết định phê duyệt đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2016 trên địa bàn huyện

Chi tiết đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2016 trên địa bàn huyện xem chi tiết tại đây 

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: xây dựng khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

Ngày 17/8/2018, UBND huyện Việt Yên đã ban hành Thông báo số 245/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: xây dựng khu dân cư thương mại Chợ Mới, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, theo đó dự kiến sẽ thực hiện thu hồi đất của 85 hộ gia đình...

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035 (tỷ lệ 1/25.000). Theo đó định hướng phát triển không gian vùng huyện Việt Yên sẽ...

THÔNG BÁO: Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư công trình: Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với đường tỉnh 295B), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (đoạn qua xã Hồng Thái)

Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên thông báo: Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức đang quản lý và sử dụng như sau: - Diện tích đất dự kiến thu hôi: 35.215,7m2. - Tổng số thửa đất thu hồi: Các thửa đất thuộc mảnh bản đồ trích đo địa...

Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện năm 2018

Ngày 26/7/2018, UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện năm 2018. Theo đó, đã quyết định bổ sung danh mục...

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Quang Châu

Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Quang Châu, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/1500). * Phạm vi ranh giới, quy mô điều...

Phê duyệt bổ sung Danh mục các dự án khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn Chủ đầu tư năm 2017

Ngày 19/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục các dự án khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn Chủ đầu tư năm 2017. Theo Quyết định thì đối với huyện Việt Yên đợt này được bổ...

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng NTM xã Tiên Sơn, giai đoạn đến năm 2025

Ngày 20/9/2017, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng NTM xã Tiên Sơn, giai đoạn đến năm 2025. Theo phê duyệt: Điều chỉnh 2.500m2 đất quy hoạch nghĩa trang...

Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Đông Bắc thị trấn Bích Động

Ngày 13/9/2017, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về Phê duyệt nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Đông Bắc thị trấn Bích Động Theo đó: Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 15,74ha; Quy...

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn huyện

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Bắc...

Xin ý kiến nhân dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Việt Yên

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Công văn số 6724/VPCP-KTN ngày 03/9/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo rà soát, cập nhật quy...

Góp ý điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bích Động

Sáng ngày 9/5, tại thị trấn Bích Động, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã tổ chức hội nghị xin ý kiến tham gia vào dự thảo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Bích Động. Đến dự có các đồng chí là Thủ trưởng các cơ quan: Văn...

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi và đưa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản một số khu vực cát, sỏi lòng sông Cầu thuộc huyện Việt Yên

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác cát, sỏi và đưa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản một số khu vực cát, sỏi lòng sông Cầu thuộc huyện Việt Yên xem chi tiết tại đây

Xây dựng khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho- xứng đáng trung tâm kinh tế- văn hóa của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Bích Động là trung tâm Hành chính, KT-VH, dịch vụ thương mại của huyện Việt Yên, là đô thị có vị trí chiến lược quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế phía tây của tỉnh Bắc Giang. Với vị trí, vai trò quan trọng  như vậy, trong những...

Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới thị trấn Bích Động

Ngày 02/3/2016 Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành Công văn số 211/UBND-VP về việc lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới thị trấn Bích Động. Theo đó Chủ tịch UBND huyện đồng ý chủ trương cho phép phòng Kinh tế hạn tầng huyện...

Quy hoạch xây dựng, đô thị

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chung đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt chủ trương xây dựng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các sản phẩm chủ yếu, đề án có tính chất như quy hoạch; quy hoạch xây dựng năm 2017. Ngày...

Khởi công gói thầu xây lắp giai đoạn 2 Dự án xây dựng đền thờ danh nhân văn hóa, Tiến sỹ Thân Nhân Trung

Sáng ngày 17/12, UBND huyện đã tổ chức Lễ khởi công gói thầu xây lắp giai đoạn 2 Dự án xây dựng đền thờ Danh nhân văn hóa, Tiến sỹ Thân Nhân Trung tại thôn Yên Ninh, thị trấn Nếnh. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Kiệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện...

Trên 12,4 tỷ đồng xây dựng Trường mầm non Hoàng Ninh 2

Sáng 02/8/2016, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn tổ chức hội nghị về việc thực hiện dự án Trường Mầm non Hoàng Ninh 2, huyện Việt Yên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đại Lượng, Ủy viên...

Đầu tư xây dựng khu dân cư thương mại chợ mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên xứng tầm là khu trung tâm thương mại- dịch vụ hiện đại của tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Bích Động là trung tâm Hành chính, Kinh tế-Văn hóa, Dịch vụ Thương mại của huyện Việt Yên, cách thành phố Bắc Giang 10 km về phía tây; là đô thị có vị trí chiến lược quan trọng. Phát triển khu đô thị này góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế...

Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Việt yên, giai đoạn 2016-2020

Ngày 12/12/2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/HU về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện Việt yên, giai đoạn 2016-2020. Trong kế hoạch nhằm định mục đích cụ thể hóa và triển khai thực hiện...

Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tỉnh BG đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tỉnh BG đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 xem chi tiết tại đây

Pages

Subscribe to Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch