Chủ nhật, 24/02/2019 05:59:23

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức giao ban Quý I năm 2016

Ngày đăng: 23-04-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 22/4/2016,  Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Việt Yên tổ chức phiên  họp thường kỳ quý I năm 2016. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Đại Lượng,  Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, các  thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, Ban giám đốc, Tổ trưởng Tổ chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH huyện và các chuyên viên giúp việc Trưởng ban.

Toàn cảnh hội nghị

Trong quý I năm 2016, dưới sự chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và sự chỉ đạo kịp thời của các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, của chính quyền địa phương hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thực hiện đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phân bổ kịp thời nguồn vốn Trung ương giao với tổng số vốn là 16,6 tỷ đồng ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Triển khai kịp thời các chủ trương chính sách mới đến các tầng lớp nhân dân.

Bám sát Nghị quyết của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và sự chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, tập trung triển khai giải ngân 16,6 tỷ đồng nguồn vốn mới và 12,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn thu hồi cho vay quay vòng đến các đối tượng thụ hưởng, đưa tổng dư nợ toàn huyện đạt 276.120 tỷ đồng. Các chỉ tiêu thu lãi, thu tiết kiệm tiếp tục duy trì và đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả nợ đến hạn, nợ quá hạn đưa tỷ lệ nợ quá hạn đến 31/3/2016 là 0,16%/tổng dư nợ. Tích cực xử lý những hộ vay đi khỏi địa phương, hộ vay có biểu hiện chây ỳ… Tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì và hoạt động có nề nếp, chấp hành tốt việc giao dịch định kỳ hàng tháng tại xã; chất lượng hoạt động của Tổ xếp loại tốt chiếm 93,6 % trên tổng số tổ;  tổ xếp loại khá chiếm 5,7  % .

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục được quan tâm thường xuyên; chỉ đạo công tác đối chiếu và phân tích nợ vay đối với khách hàng đạt tỷ lệ 98%/tổng số hộ vay, qua công tác đối chiếu những sai sót được phát hiện không lớn được xử lý kịp thời; công tác bình xét đối tượng vay vốn tại các thôn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng thụ hưởng, đến nay không có hộ vay nào nằm ngoài danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cũng đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần phải quan tâm khắc phục trong thời gian tới đó là: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2015-2020 cao nên nhu cầu vay lớn, tình trạng hộ vay đi khỏi địa phương chưa được chính quyền địa phương lập hồ sơ theo dõi nên khó kiểm soát, hoạt động của tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác ở cơ sở không đồng đều, một số thành viên Ban đại diện thay đổi nên phần nào còn chưa nắm rõ nhiệm vụ, chưa dành thời gian đi kiểm tra, giám sát theo kế hoạch được phân công. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn có những Tổ còn chưa thực hiện thường xuyên, mức thu bình quân chưa đạt.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II năm 2016, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện yêu cầu các Phòng ban, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

- Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt Quy chế, nâng cao hoạt động Ban đại diện HĐQT và trách nhiệm của các thành viên, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát; chỉ đạo triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách mới, chủ động đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

- Phát huy vai tṛò của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Việt Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xă hội.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ưu đãi, tăng cường công tác xử lý nợ, tập trung đôn đốc xử lý những món vay nợ đến hạn, nợ quá hạn ở tất cả các chương trình cho vay tránh để nợ quá hạn phát sinh cao, tập trung nguồn vốn cho vay quay vòng đồng thời thu hồi triệt để những món vay có lãi tồn đọng.

- Tăng cường, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, thông qua kết quả kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng hoạt động của NHCSXH, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể nhận uỷ thác đối với nguồn vốn tín dụng ưu đãi, kịp thời phát hiện các sai sót để có biện pháp ngăn chặn, tháo gỡ kịp thời; đồng thời bám sát các quy định trong việc bình xét, xác nhận đối tượng được vay vốn.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội, Đoàn thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ uỷ thác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh việc chỉ đạo các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong việc đôn đốc hộ vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ và tham gia tiết kiệm Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

- Duy trì và phát huy tốt công tác củng cố và nâng cao chất lượng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, 100%  tổ được xếp loại tốt và khá, 100% tổ được uỷ nhiệm huy động tiền gửi tiết kiệm, trên 90% đến 100% tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm, trên 90% hoạt động giao dịch giải ngân, thu nợ, thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tại điểm giao dịch xã.

Nguyễn Thành-Văn phòng HĐND&UBND huyện