Chủ nhật, 24/02/2019 05:53:07

Huyện Việt Yên dẫn đầu khối huyện, thành phố về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến Doanh nghiệp và nhà đầu tư

Ngày đăng: 22-04-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Công dân thực hiện thu tục hành chính tại bộ phận Một cửa của huyện

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Tháng 10-11 năm 2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành khảo sát trực tiếp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, nhằm phản ánh khách quan đánh giá của công dân nói chung và doanh nghiệp, nhà đầu tư nói riêng trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt đối với thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư. Nội dung đánh giá gồm: Thái độ với doanh nghiệp và nhà đầu tư (40 điểm), năng lực chuyên môn của cán bộ công chức (25 điểm), thời gian giải quyết thủ tục hành chính (25 điểm), tính minh bạch của thông tin (10 điểm).

Kết quả, các doanh nghiệp đã đánh giá cao nỗ lực của UBND huyện Việt Yên trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được công bố trên trang thông tin điện tử của tỉnh Bắc Giang, huyện Việt Yên được các doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá đạt 72,06/100 điểm, theo đó đã xếp thứ nhất toàn tỉnh trong khối các huyện, thành phố.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh  nghiệp, tập thể lãnh đạo UBND huyện đã quyết tâm cao trong việc cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính với quan điểm phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (công dân đăng ký thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin điện tử của huyện: vietyen.bacgiang.gov.vn); tiếp tục nâng cấp bộ phận Một cửa của huyện theo hướng hiện đại; nâng cao, chuẩn hóa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính...

Ngọc Mai - Văn phòng HĐND và UBND huyện