Chủ nhật, 17/02/2019 12:29:57

Lịch công tác tuần 51 (từ ngày 22/12/2016 đến ngày 18/12/2016)

Ngày đăng: 12-12-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(12/12)

7:30 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - HT
13:00 - Dự họp tổ đại biểu HĐND huyện -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT UBND huyện - HT
13:00 - Dự họp tổ đại biểu HĐND huyện -

7:30 - Dự HN giao ban CT, các PCT UBND huyện -
13:00 - Đi kiểm tra cơ sở -

7:30 - Dự HN tập huấn giao thông nông thôn - tổng cục QL đường bộ - Hà Nội - Xe 729
15:00 - Sơ kết bàn giao lưới điện REII và REII mở rộng - ủy quyền phòng KTHT - PH3, Sở Công Thương

7:30 - Dự giao ban CT, các PCT UBND huyện - HT
13:00 - Dự họp Tổ đại biểu HĐND huyện -

7:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:00 - Dự họp Tổ HĐND huyện -

Thứ 3
(13/12)

7:30 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh - Xe 188
13:00 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh - Xe 188

7:30 - Dự HN Sơ kết vụ Đông 2016, triển khai vụ Chiêm xuân 2016-2017 - PH4, tầng 1, trụ sở liên cơ quan tỉnh - Xe 729
13:00 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh

7:30 - Dự HN kiểm điểm Đảng ủy xã Hồng Thái - Xã Hồng Thái - xe 377
14:00 - Dự HN nghiệm thu công trình trường MN Hoàng Ninh 2 - Trường MN Hoàng Ninh 2 - xe 377

7:30 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh
8:00 - Làm việc với Đoàn Đại biểu QH - Kiểm tra thực địa đường gom KCN Quang Châu
13:00 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh
15:00 - Chủ trì HN GPMB - Thị trấn Bích Động

7:30 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh
13:00 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh

7:30 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh
13:00 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh

Thứ 4
(14/12)

7:30 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh - Xe 188
13:00 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh - Xe 188

7:30 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh
13:00 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh

7:30 - Dự cùng Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang - Phòng họp gác 3, Huyện ủy
13:30 - Dự HN kiểm điểm Đảng ủy xã Tăng Tiến - Xã Tăng Tiến - Xe 377

7:30 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh
13:00 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh

7:30 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh
13:00 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh

7:30 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh
13:00 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh

Thứ 5
(15/12)

7:30 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND huyện -
13:00 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh - Xe 188

7:30 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh
13:00 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh

7:30 - Đi kiểm tra cơ sở -
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh
13:00 - Bồi dưỡng đại biểu HĐND huyện - Nhà khách VP UBND tỉnh

7:30 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh
13:00 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh

7:30 - Dự tiếp dân tại trụ sở tiếp dân huyện - Nhà khách tỉnh
13:00 - Dự HN tập huấn đại biểu HĐND huyện - Nhà khách tỉnh

Thứ 6
(16/12)

7:30 - Chủ trì HN phiên họp UBND huyện T12 - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự phiên họp UBND huyện tháng 12 - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự phiên họp UBND huyện T12 - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự phiên họp UBND huyện T12 - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự phiên họp UBND huyện T12 - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự phiên họp UBND huyện T12 - HT
13:00 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(17/12)

 

 

 

 

 

 

CN
(18/12)