Thứ 6, 22/02/2019 22:10:05

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Ngày đăng: 27-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung

- Tên đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Khu II – TT Bích Động - Việt Yên - Bắc Giang

- Email: trungtamvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Điện thoại: 02406.564.223
- Giám đốc: Nguyễn Đức Hiền; Điện thoại: 0945.228.068;Email: trungtamvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

- Phó Giám đốc: Đoàn Quang Giám; Điện thoại: 0915.802.132;Email: giamdq_vietyen@bacgiang.gov.vn.

- Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Quyết; Điện thoại: 0975.8591243; Email: quyetnv_vietyen@bacgiang.gov.vn.

2. Quá trình thành lập

Trước ngày 28/6/2012 trở về trước, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Việt Yên.

Từ ngày 28/6/2012 tới nay, thực hiện Quyết định số 486-QĐ/UBND ngày 28/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc chuyển Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Việt Yên về trực thuộc UBND huyện Việt Yên; Quy định về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Việt Yên và Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Việt Yên.

Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Việt Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Việt Yên. Đồng thời, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị sự nghiệp chuyên ngành tỉnh Bắc Giang; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Về cơ cấu tổ chức

Bao gồm lãnh đạo và các tổ chuyên môn: Tổ Hành chính  tổng hợp, tổ Văn hoá văn nghệ, tổ Thể dục  thể thao và tổ Thông tin tuyên truyền.

Hiện nay, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện có 12 cán bộ, viên chức (trong đó có 02 đồng chí là viên chức hợp đồng có thời hạn; 03 cán bộ lãnh đạo quản lý gồm 01 giám đốc và 02 phó giám đốc), 01 viên chức trưng tập làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, 08 đồng chí Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

3.2. Chức năng

Trung tâm Văn hoá - Thể thao có chức năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ để phát triển sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch phù hợp trên địa bàn huyện; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hoá thông tin, thể thao và du lịch cơ sở; Tổ chức cung ứng dịch vụ công, các hoạt động văn hoá để đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch, nâng cao dân trí, hưởng thụ, giao lưu, sáng tạo văn hoá và giải trí lành mạnh của nhân dân trên địa bàn.

3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân huyện xây dựng và ban hành kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao và du lịch hàng năm. Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động các nhà văn hoá, các câu lạc bộ, thư viện, tủ sách cơ sở;

2. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, thư viện, câu lạc bộ, lớp năng khiếu nghệ thuật;

3. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; Hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

4. Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở.

5. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao;

6. Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;

7. Tổ chức hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

8. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài huyện;

9. Quản lý công chức, viên chức, người lao động; tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Uỷ ban nhân dân huyện giao.

4. Thành tích đạt được

Năm 2013: được chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen;

Năm 2014: 02 lần được chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen;

Năm 2015: được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen; chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”.