Thứ bẩy, 23/02/2019 05:30:57

Ps ảnh: Một số hình ảnh giới thiệu về sản phẩm làng nghề ở Việt Yên

Ngày đăng: 11-10-2014 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ps ảnh: Một số hình ảnh giới thiệu về sản phẩm làng nghề ở Việt Yên

 

 
 
Sản phẩm làng nghề
 
 
Sản phẩm làng nghề
 
 
Mây tre đan Tăng Tiến
 
 
Sản phẩm làng nghề
 
 
Sản phẩm làng nghề
 
 
Rượu Làng Vân
 
 
Rượu Vân Hương Mỹ Tửu làng Vân

 
 
Bánh đa Nem Thổ Hà
 
 
 
Gốm sứ Ông Tước Quảng Minh

 
 
Hội sinh vật cảnh Việt Yên

Hoàng Thương