Chủ nhật, 17/02/2019 22:34:42

Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 01-01-2014 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Ban thường vụ huyện ủy
Th­ường trực HĐND huyện
Thường trực UBND huyện
Phòng Nội vụ
Phòng Tư pháp
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Phòng Văn hóa và Thông tin
Phòng Y tế
Phòng Giáo dục vào Đào tạo
Phòng Nông nghiệp và PTNT
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Thanh tra huyện
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Đài truyền thanh huyện
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Trung tâm Văn hóa - Thể thao
Ban quản lý dự án xây dựng
Trạm khuyến nông
Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp
Đội Quản lý Trật tự Giao thông, Xây dựng và Môi trường