Thứ 6, 22/02/2019 21:55:00

Đội QLTTGT XD&MT

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung

- Tên đơn vị: Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Việt Yên.

- Điện thoại: 02403.660.387
- Email: doittxd_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Địa chỉ: Ngã tư Đình trám - Hồng Thái - Việt Yên - Bắc Giang

- Đội trưởng: Nguyễn Văn Thư; Điện thoại: 0918.503.386; Email: thunv_vietyen@bacgiang.gov.vn.

- Phó Đội trưởng: Thân Văn Tĩnh; Điện thoại: 0968.558.897; Email: tinhtv_vietyen@bacgiang.gov.vn.

- Phó Đội trưởng: Trần Hồng Hải; Điện thoại: 0918.807.268; Email: haith_vietyen@bacgiang.gov.vn.

2. Quá trình thành lập

Đội Quản lý Trật tự Giao thông xây dựng và môi trường tiền thân là Đội Thanh tra giao thông – xây dựng huyện Việt Yên được thành lập từ ngày 27/03/2008 theo Quyết định số 18/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang.

Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường huyện Việt Yên được thành lập theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh, về việc đổi tên Đội Thanh tra Giao thông – Xây dựng huyện Việt Yên; sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Đội.

3. Vị tri, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Vị trí: là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật;

3.2. Chức năng: Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường có chức năng giúp cơ quan quản lý nhà nước tổ chức kiểm tra, phát hiện, đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý và phối hợp tổ chức thực hiện các Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện.

3.3. Nhiệm vụ:  Nhiệm vụ cụ thể của Đội: thực hiện theo Quyết định số 02-2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của UBND huyện Việt Yên:

* Xây dựng kế hoạch hoạt động của Đội trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

* Tổ chức kiểm tra, phát hiện, lập biên bản hoặc phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định về trật tự giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện; đề xuất hình thức xử lý để Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn quyết định xử lý theo thẩm quyền, cụ thể:

- Lĩnh vực giao thông: Tham gia quản lý các phương tiện vận tải, quản lý trật tự an toàn giao thông, bảo vệ trật tự hành lang an toàn đường giao thông; việc chấp hành chính sách, pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt đối với cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện; phát hiện, lập biên bản hoặc phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính; đề nghị xử lý hoặc phối hợp xử lý các vi phạm công trình giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đường phố, theo quy định của pháp luật.

-  Lĩnh vực xây dựng: Kiểm tra phát hiện, lập biên bản hoặc phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị xử lý hoặc phối hợp xử lý các hành vi xây dựng không có giấy phép, sai giấy phép xây dựng; vi phạm chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, hành lang giao thông; lấn chiếm đất đai; xây dựng sai quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Phạm vi kiểm tra các công trình, nhà ở riêng lẻ nằm dọc các trục đường tỉnh, quốc lộ thuộc địa bàn huyện (thuộc diện cấp phép xây dựng), công trình và nhà ở riêng lẻ tại các thị trấn, các công trình do Sở xây dựng cấp giấy phép xây dựng; vi phạm quy định về đảm bảo trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình trong phạm vi thị trấn, thị tứ, các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư mới, công trình công do UBND huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư theo qui định của pháp luật.

- Lĩnh vực môi trường: Kiểm tra phát hiện, lập biên bản hoặc phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị xử lý hoặc phối hợp xử lý các vi phạm về thiết lập hồ sơ bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường định kì, tình hình thực hiện phương án, quy trình xử lý chất thải theo cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật; xả thải gây ô nhiễm môi trường, bao gồm: nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, bụi, tiếng ồn….đổ phế thải gây mất vệ sinh, mỹ quan đường phố trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

*  Phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về xử lý vi phạm trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện.

* Phối hợp với các sở, ngành, các phòng, ban có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện (khi có yêu cầu).

* Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện.

* Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Đội với UBND huyện và các cơ quan liên quan theo quy định.

* Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Đội theo quy định.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác về giao thông, xây dựng và môi trường do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

3.4. Quyền hạn:

- Được tham gia dự các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành do UBND huyện, các sở, ban, ngành chuyên môn của tỉnh tổ chức.

- Được cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Được trang bị phương tiện đi làm nhiệm vụ, có trang phục riêng để đi làm nhiệm vụ (không trùng với trang phục của các lực lượng khác), đeo biển hiệu trong quá trình đi làm nhiệm vụ.

- Lập biên bản vi phạm hành chính hoặc phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, UBND các xã, thị trấn áp dụng biện pháp ngăn chặn các vi phạm xảy ra theo quy định của pháp luật.

- Đề xuất Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các hành vị vi phạm phát hiện hoặc yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn có Quyết định xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền.

- Tống đạt các văn bản, quyết định xử lý và đôn đốc các đối tượng vi phạm thực hiện nghiêm các yêu cầu của chính quyền, cơ quan chức năng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao.

4. Thành tích đạt được:

* Năm 2014:

- Giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014" của Chủ tịch UBND theo Quyết định số: 6982/QĐ-UBND ngày 16/12/2014.

- Dạnh hiệu cơ quan văn hóa năm 2014 trong Quyết định số: 7110/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

* Năm 2015:

- Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số: 4496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015" theo Quyết định số: 4315/QĐ-UBND ngày 14/12/2015.