Chủ nhật, 17/02/2019 22:46:17

Trạm khuyến nông

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung:

- Tên đơn vị: Trạm Khuyến nông Việt Yên

- Điện thoại: 0240 3874 180

- Email: Tramkn_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Địa chỉ: Đường Hồ Công Dự- thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên - Bắc Giang.

- Trạm trưởng: Ngô Thị Lan; Điện thoại: 0240 3874 180; Email: lannt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

- Phó trạm trưởng: Nguyễn Xuân Hậu; Điện thoại: 0240 3874 180; Email: haunx_vietyen@bacgiang.gov.vn.

- Phó trạm trưởng: Đỗ Thị Hà; Điện thoại: 0240 3874 180; Email: hadt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

2. Quá trình thành lập

- Trạm Khuyến nông Việt Yên được thành lập từ năm 1993 theo Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ ban hành quy định về công tác khuyến nông; Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 24/7/1993 của HĐND tỉnh Hà Bắc khóa IX về công tác khuyến nông, với biên chế ở huyện có 02 người do Trung tâm KN-KL tỉnh tăng cường, ở xã có 17 người. Năm 1999, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 70/QĐ-UB ngày 31/8/1999 về việc thành lập Trạm Khuyến nông tại các huyện, thị xã trực thuộc Trung tâm KN-KL tỉnh Bắc Giang. Biên chế những ngày đầu chỉ có 03 người, gồm 01 Trạm trưởng;

- Ngày 24/3/2003, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 24/QĐ-UB về việc chuyển Trạm Khuyến nông trực thuộc Trung tâm khuyến nông tỉnh về UBND các huyện, thị xã quản lý. Trạm Khuyến nông Việt Yên kiện toàn với 03 biên chế (gồm 01 trưởng, 2 cán bộ) trực thuộc UBND huyện và chụi sự quản lý của Phòng Địa chính Nông nghiệp huyện về chuyên môn nông nghiệp;

- Ngày 24/3/2003, Sở Nông nghiệp&PTNN tỉnh Bắc Giang có Hướng dẫn 473/HD-NN quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Khuyến nông huyện. Theo Hướng dẫn này Chủ tịch UBND huyện có Quyết định số 1252/QĐ-CT ngày 30/7/2004 về việc ban hành Quy chế làm việc của Trạm Khuyến nông huyện và cán bộ khuyến nông cơ sở; quy định rõ chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ công tác với các phòng ban ở huyện;

- Ngày 29/3/2013, UBND huyện Việt Yên có Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Trạm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, Trạm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Có chức năng chuyển giao TBKHKT, công nghệ mới về nông , lâm, ngư nghiệp đến nông dân và quản lý điều hành hệ thống khuyến nông trong huyện;

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến nông, tập huấn cho nông dân;

Xây dựng các mô hình trình diễn khuyến nông, tổ chức cho nông dân thăm quan, khảo sát, học tập các mô hình sản xuất tiên tiến, đạt hiệu quả;

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình khuyến nông ở địa phương, tiếp nhận và triển khai các chương trình khuyến nông của huyện, tỉnh, trung ương;

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp ở địa phương như: Trạm BVTV, Trạm Thú y, Phòng Nông nghiệp,... thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở địa phương;

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

4. Thành tích đạt được

- Được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng danh hiệu Tập thể tlao động xuất sắc năm 2014;

- Được UBND huyện Việt Yên tặng danh hiệu Tập thể tlao động xuất sắc năm 2015;

- Được Chủ tịch UBND huyện Việt Yên tặng giấy khen các năm: 2010, 2011, 2012, 2013