Thứ 6, 22/02/2019 22:35:05

Trung tâm DSKHHGD

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung

- Tên đơn vị: Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Việt Yên

- Điện thoại: 02403.874.125

- Đường dây nóng:

- Email: ttdsvietyen_ccds@bacgiang.gov.vn

- Website: không

- Địa chỉ: Đường Hồ Công Dự - TT Bích Động – Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang

- Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: Ông Nguyễn Tiến Đạt          Điện thoại: 0986.911.753; Email: datnt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

Phó Giám đốc: Ông Thân Quang Tình   Điện thoại: 0913.257.468; Email: tinhtq_vietyen@bacgiang.gov.vn.

2. Quá trình thành lập

ngày 13/6/2008 Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 338/QĐ-SYT thành lập Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Việt Yên. Sau 5 năm trực thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ thuộc Sở Y tế quản lý, ngày 27/6/2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND chuyển Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện từ trực thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp huyện quản lý, cán bộ viên chức Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thuộc Trạm y tế cấp xã sang viên chức thuộc Trung tâm Dân số - KHHGĐ cấp huyện nhưng làm việc tại UBND xã và chịu sự quản lý hành chính của UBND cấp xã.

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

a. Vị trí, chức năng

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh và các cơ quan y tế cấp trên.

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật và truyền thông giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình và trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về dân số - kế hoạch hóa gia đình, và các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về dân số - kế hoạch hóa gia đình của Trạm Y tế xã, thị trấn và cộng tác viên Dân số ở thôn, phố.

Quản lý, triển khai, thực hiện các dự án, Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số - kế hoạch hóa gia đình, các dự án do Ủy ban nhân dân huyện phân công.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức và cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình thôn, phố. Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản.

Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật, quản lý cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã và cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình thôn, phố.

Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo theo quy định hiện hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

4. Thành tích đạt được

Từ khi thành lập đến nay Trung tâm Dân số - KHHGĐ nhiều năm liền là đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao được nhiều cấp có thẩm quyền khen thưởng, đặc biệt hai năm liền 2009, 2010 Trung tâm Dân số - KHHGĐ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng chứng nhận công nhận cơ quan văn hóa cấp tỉnh.

Thành tích đạt được cụ thể của từng năm như sau:

- Cơ quan văn hóa cấp tỉnh: Năm 2009, 2010;

- Cơ quan văn hóa cấp huyện: Năm 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

- Giấy khen của Tổng cục Dân số - KHHGĐ: Năm 2014

- Giấy khen của Sở Y tế: Năm 2010

- Giấy khen của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh: năm 2011

-  Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện: năm 2008, 2009, 2010, 2012, 2013

- Giấy khen danh hiệu tập thể lao động tiên tiến: năm 2014, 2015