Thứ 6, 22/02/2019 21:52:16

Trung tâm PTQĐ&CCN

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung

- Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp.

- Điện thoại: 0240.3574.369 .

- Email: ttptquydat_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Địa chỉ: Số 14, đường Hồ Công Dự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Lãnh đạo cơ quan:

+ Đồng chí: Vũ Xuân Lưu, chức vụ: Giám đốc;

Số điện thoại: 0945.735.559. Email: luuvx_vietyen@bacgiang.gov.vn.

+ Đồng chí: Hoàng Văn Sinh, chức vụ: Phó Giám đốc;

Số điện thoại: 0943.464.253. Email: sinhhv_vietyen@bacgiang.gov.vn.

+ Đồng chí: Đặng Văn Lừng, chức vụ: Phó Giám đốc;

Số điện thoại: 0968.709.899. Email: lungdv_vietyen@bacgiang.gov.vn.

2. Quá trình thành lập

Τrung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Việt Yên được thành lập theo Quyết định số 111/QĐ-UBND, ngày 28/10/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2010. Ngày 31/3/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ra quyết định số 108/QĐ-UBND về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Τrung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên.

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Về vị trí

Τrung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Việt Yên; có trụ sở đặt tại số 14, đường Hồ Công Dự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

3.2. Về chức năng

 Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phát triển các khu tái định cư, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi, nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, GPMB.

Giúp UBND huyện trong việc thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch, đầu tư, xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp và tham gia quản lý các doanh nghiệp đầu tư trong Cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

3.3. Về nhiệm vụ

Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương, ổn định thị trường bất động sản; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; Quản lý quỹ đất đã được GPMB; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoach phát triển đô thị nhưng chưa bàn giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện dự án; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá; Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định; Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, GPMB, cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu; Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, quản lý tài chính, tài sản công theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

3.4. Về quyền hạn

Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao; Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

Trong trường hợp Cụm công nghiệp dự kiến thành lập, mở rộng không có đơn vị kinh doanh hạ tầng thì Trung tâm có các quyền: vận động đầu tư, huy động vốn để đầu tư; cho thuê lại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư nhà xưởng; kinh doanh các dịch vụ công cộng.... theo quy định của pháp luật.

4. Thành tích đạt được

Trung tâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng danh hiệu thi đua năm 2015 với danh hiệu: "Tập thể lao động xuất sắc năm 2015" và Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen "Tập thể lao động tiên tiến năm 2014".