Chủ nhật, 17/02/2019 22:43:15

Bích Sơn

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. Gới thiệu chung

1. Địa lý hành chính

+ Phía Bắc: Giáp xã Tự Lạn;

+ Phía Nam: Giáp xã Quảng Minh;

+ Phía Đông: Giáp Thị trấn Bích Động và Minh Đức;

+ Phía Tây:   Giáp xã Trung Sơn.

2. Điều kiện tự nhiên

Tổng diện tích tự nhiên là 670,85ha, cơ cấu đất được phân bổ như sau:

- Đất nông nghiệp:                                      382.52 ha

+ Đất trồng cây hàng năm                      345.85  ha

+ Đất trồng cây lâu năm                             2.64  ha

+ Đất nuôi trồng thủy sản                         34.03 ha

- Đất phi nông nghiệp                       288.33 ha

+ Đất ở                                                         76  ha

+ Đất chuyên dùng                                    142.5 ha

+ Đất tôn giáo tín ngưỡng                                 1 ha

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa                             5 ha

+  Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 62.97 ha

3. Dân cư

Dân số trung bình toàn xã là 7964 nhân khẩu; với 1682 hộ. Toàn xã có 7 thôn và trường ĐHNL Bắc Giang đóng trên địa bàn; dân số được phân bố đều theo địa giới hành chính và dọc đường quốc lộ 37 và tỉnh lộ 298.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin về xã: UBND XÃ BÍCH SƠN

+ Địa chỉ: Thôn Kiểu, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 02403.874.237

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo:

2.1. Bí thư Đảng uỷ xã

+ Họ và tên: Dương Thanh Phương

+ Chức vụ: Bí Thư Đảng uỷ xã

+ Điện thoại: 0947.123.918

+ Địa chỉ Email: bichson_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

2.2.  Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy.

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Vịnh

+ Chức vụ: Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy

- Điện thoại: 0984. 535.955.

- Địa chỉ Email: bichson_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

2.3. Chủ tịch HĐND xã

- Họ và tên: Nguyễn Văn Lân

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã.

- Điện thoại: 0915.054.573.

- Địa chỉ Email:

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

2.4. Phó Chủ tịch HĐND xã.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàn

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

- Điện thoại: 0163.668.0889.

- Địa chỉ Email:

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịchHội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.

2.5. Chủ tịch MTTQ xã.

- Họ và tên: Tống Ngọc Thuỷ

- Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ

- Điện thoại: 0979.874.351

- Địa chỉ Email:

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họp của tổ chức mình.

+ Cùng tập thể Ban Thường trực (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc), Ban Thường trực (4 tổ chức đoàn thể) xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở thôn.

+ Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên tương ứng đề ra.

+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ chức mình.

+ Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng xã trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

+ Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp cơ sở tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo đúng quy chế đã xây dựng.

2.6. Chủ tịch UBND xã

+ Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiệu

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

+ Điện thoại: 0915.025.946

+ Địa chỉ Email: bichson_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

 Lãnh đạo phân công công tác của UBND , các thành viên UBND, công tác chuyên môn thuộc UBND cấp xã gồm:

- Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc UBND trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND và các quyết định của UBND xã.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND.

- Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

- Ngăn ngừa đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Trưởng thôn, Phó trưởng thôn.

- Báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp và UBND cấp trên.

- Triệu tập và chủ toạ phiên họp của UBND xã

- Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo sự phân cấp quản lý.

2.7.  Phó Chủ tịch UBND xã

+ Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế

+ Điện thoại: 0977.779.319

+ Địa chỉ Email: bichson_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực Văn hoá – xã hội.

+ Điện thoại: 0915.965.168

+ Địa chỉ Email: bichson_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối kinh tế, văn hoá – xã hội của UBND do Chủ tịch UBND phân công và những công việc do Chủ tịch UBND uỷ quyền khi Chủ tịch UBND đi vắng.

Các tin khác

Pages