Chủ nhật, 17/02/2019 23:45:18

TT Bích Động

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. Giới thiệu chung.

1. Địa lý hành chính.

Thị trấn Bích Động được thành lập theo Nghị định 116-ND/CP, ngày 22 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ, là đơn vị nằm ở trung tâm của huyện Việt Yên với tổng diện tích tự nhiên là 546,92 ha, có vị trí tiếp giáp như sau:

Phía Đông giáp xã Hồng Thái; Nghĩa Trung;

Phía Bắc giáp xã Minh Đức;

Phía Tây và phía Nam giáp xã Bích Sơn;

2. Điều kiện tự nhiên.

- Về địa hình: thị trấn Bích Động là xã trung du thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, địa hình khá bằng phẳng, đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Thị trấn Bích Động có đầy đủ các yếu tố, tiềm năm điều kiện tự nhiên, hạ tầng cơ sở thuận lợi để phát triển mô hình kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển mạnh mẽ.

- Về khí hậu: Khí hậu ở đây có 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô ( mùa Đông). Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 ÂL, mùa này nhiệt độ bình quân 34-350C, mưa nhiều thích hợp cây vụ mùa. Mùa khô, từ thàng 11 đến tháng 3 năm sau, đây là mùa Đông lạnh giá, ít mưa, thích hợp cho việc gieo trồng các cây mầu và lúa chiêm.

3. Dân cư.

Thị trấn có 1908 hộ dân với 7398 nhân khẩu. Có 6 đơn vị thôn, phố, trong đó có 3 Phố phi nông nghiệp là Phố I, Phố II và Phố III, các hộ dân ở đây chủ yếu là cán bộ đang công tác, cán bộ nghỉ hưu và một số hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, lẻ. Có 3 thôn nông nghiệp là: Thôn Đông, thôn Trung và thôn Dục Quang với các hộ dân chủ yếu là thuần nông.

4. Truyền thống văn hóa.

Thị trấn Bích Động là địa danh giàu truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển mảnh đất và con người nơi đây luôn tạo ra những bước phát triển đột phá của các phong trào cánh mạng. Trong thời kỳ đổi mới, thị trấn Bích Động đã có những chuyển mình, đổi thay theo xu thế phát triển chung của đất nước. Các giá trị di tích lịch sử văn hoá được bảo tồn và phát triển như Đình, Chùa...,

Trên địa bàn toàn thị trấn có 04 ngôi chùa ( Chùa Phố III, thôn Đông, Trung, và Dục Quang ) và 03 ngôi Đình (Đình Đông, Đình Trung và Đình Dục Quang); Lễ hội Đình, Chùa thường diễn ra vào đầu năm trong thời gian là 1,5 ngày cụ thể như:

Lễ hội Đình, Chùa thôn Trung mở từ chiều mồng 7 đến hết ngày mồng 8 tháng giêng âm lịch hàng năm; Lễ hội Đình, Chùa thôn Đông mở từ chiều mồng ngày 9 đến hết ngày mồng 10 tháng giêng âm lịch hàng năm; Lễ hội Đình, Chùa thôn Dục Quang mở từ chiều ngày 14 đến hết ngày 15 tháng giêng âm lịch hàng năm ( Chùa có Sư trụ trì ); Lễ hội Chùa Phố III mở từ chiều ngày 17 đến hết ngày 18 tháng giêng hàng năm;

Đặc biệt ngôi Đình làng Đông được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt.

Nhân dân thị trấn chủ yếu là theo đạo phật thắp hương thờ tổ tiên và làm lễ ở chùa vào ngày mùng một và hôm rằm hàng tháng.

II. Cơ cấu tổ chức.

Sơ đồ bộ máy tổ chức

Thông tin về xã, thị trấn

Địa chỉ: Khu II-thị trấn Bích Động-huyện Việt Yên-tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0240.3874.679

Email: bichdong_vietyen@Bacgiang.gov.vn.

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo

2.1: Họ và tên: Tạ Văn Hùng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn Bích Động.

Điện thoại: 0975135379

Địa chỉ email: tavanhung@gmail.com.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

2.2: Họ và tên: Trần Văn Cường

Chức vụ: Phó Bí thư-Thường trực Đảng ủy thị trấn Bích Động.

Điện thoại: 0973364207

Địa chỉ email: cuongtv_bdvy@bacgiang.gov.vn.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công táccủa Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương củaBan chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảngtrực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thịcủa cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

2.3 Họ và tên: Vũ Tiến Ngọc

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Bích Động.

Điện thoại: 0989739565

Địa chỉ email: ngocvt_bdvy@bacgiang.gov.vn.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịchHội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.

2.5 Họ và tên: Nguyễn Xuân Quang

Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động.

Điện thoại: 0915466036

Địa chỉ email: quangnx_bdvy@bacgiang.gov.vn.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với côngtác chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chính sách, phápluật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các quyết định của Uỷ ban nhân dân thị trấn.

+ Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩmquyền tập thể Uỷ ban nhân dân.

+ áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở thị trấn hoạt động có hiệu quả.

+ Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trongcán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã;tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theoquy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở thị trấn.

+ Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệmvụ theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng,phó thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp trên.

+ Triệu tập và chủ toạ phiên họp của Uỷ ban nhân dân thị trấn.

+ Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức cơ sở theo sự phân cấp quản lý.

+ Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật củat rường thôn phố.

2.6 Họ và tên: Vũ Hồng Luân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động.

Điện thoại: 0969688139

Địa chỉ email: luanvh_bdvy@bacgiang.gov.vn.

Nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối kinh tế, văn hoá – xã hội của UBND do Chủ tịch UBND phân công và những công việc do Chủ tịch UBND uỷ quyền khi Chủ tịch UBND đi vắng.

Các tin khác

Pages