Thứ 6, 22/02/2019 21:26:45

Trung Sơn

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. Giới thiệu chung

1. Địa lý hành chính

Xã Trung Sơn là xã miền núi cách trung tâm huyện 5km

Phía Bắc giáp với Tự Lạn- H­­­ương Mai.

Phía Nam giáp với xã Ninh Sơn- Tiên Sơn.

Phía Đông giáp với Quảng Minh- Bích Sơn.

Phía Tây giáp với Tiên Sơn - Đông Lỗ huyện Hiệp Hoà.

2. Điều kiện tự nhiên

Nằm trong khung nhiệt độ gió nùa tây Nam, nhiệt độ trung bình trong năm 30oC, có 04 mùa.

3. Dân cư

Xã có 12 thôn với 10106 nhân khẩu. 90% dân số làm nông nghiệp, không có ngành nghệ phụ.

4.Truyền thống văn hóa

Xã Trung Sơn có bề dầy trong lịch sử , nơi đây đã ghi dấu nhiều chiến công  lớn, có truyền thống yêu nước.Trải qua nhiều thế kỷ con em  nhân dân trong xã vẫn giữ được truyền thống đó và ngày càng ra sức học tập và sản xuất để đưa quê hương Trung Sơn ngày càng giàu mạnh.

Trên địa bàn toàn xã Trung Sơn có 12 thôn, trong đó có 14 ngôi chùa ;9 ngôi Đình; 08 Miếu và 01 nghè, cụ thể:

Chùa:Trong tất cả 14 ngôi chùa tại 12 thôn đều thờ phật, cụ thể Chùa thôn  Tân sơn, Sơn Quang, Chợ Nhẫm, Minh Sơn,Núi, Sơn Hải, Ải Quang (02), Dương Huy, Đồng, Nguyễn,Dĩnh Sơn, Quả (02 chùa)

Đình Tất cả các ngôi Đình đều thờ Cao Sơn quý Minh Bá Trọng, cụ thể Đình thôn Sơn Hải, Dĩnh Sơn,Đồng, Quả, Nguyễn, Dương Huy, Núi, Ải Quang, Sơn Quang.

Miếu: Thờ thổ địa, cụ thể tại thôn Quả (có 2 miếu), thôn Sơn Quang (có 6 miếu)

Nghè: tại thôn Dĩnh Sơn thờ trạng công cao nguyên.

Trên địa bàn xã đã có 04 di tích được công nhận di tích lịch sử (Đình thôn Sơn Quang, Đình thôn Ải Quang, Đình làng thôn Dĩnh Sơn, đình làng thôn Quả)

Việc tổ chức lễ hội chùa vào dịp đầu năm (Riêng chùa Dĩnh Sơn có sư chủ trì); 9 thôn có đình trong đó có 3 thôn (Sơn Hải, Nguyễn, Đồng) tổ chức hội đình, chùa vào một ngày đầu năm, còn lại các thôn tổ chức vào tháng tám, tháng chín âm lịch. Hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn chủ yếu là các cụ bà đi lễ phật ngày mùng một và 15 âm lịch hàng tháng. Lễ hội đầu năm diễn ra trong thời gian 01 ngày, lễ đình ½ ngày.

II. Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức:

Thông tin về UBND xã Trung Sơn

1.Địa chỉ: Thôn Chợ Nhẫm xã Trung Sơn huyện Viêt Yên tỉnh BẮc Giang

+ Điện thoại: 02403566507

+ Email: trungson_vietyen@bacgiang.gov.vn

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo

2.1. Họ và tên: Nguyễn Văn Luận

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND.

- Điện thoại: 0962088848 – 02403.566 316

- Địa chỉ Email:

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất;nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhândân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

+ Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

+ Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã.

+ Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

+ Giữ mối quan hệ với đại biểu Hội đồng nhân dân, phối hợp công tác với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, thông báo hoạt động của Hội đồng nhân dân với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân lên Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

+ Chủ trì và phối hợp với Uỷ ban nhân dân trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã.

2.2. Họ và tên: Đỗ Thị Thao

- Chức vụ: Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy.

- Điện thoại: 0974714068 - 0240.3566.316

- Địa chỉ Email: ttdutrungson_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Giúp Bí thư đảng bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về các mặt công tác của Đảng bộ.

+ Tổ chức việc thông tin tình hình và chủ trương của Ban chấp hành, Ban thường vụ cho các Uỷ viên Ban chấp hành và tổ chức đảng trực thuộc.

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

2.3. Họ và tên: Đỗ Văn Công

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 0963926726

-Địa chỉ Email: ctubtrungson_vietyen@bacgiang.gov.vn.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn là người đứng đầu Ủy ban nhân dân thị trấn và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã

+ Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

+ Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn xã.

+ Quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

2.4. Họ và tên: Lương Văn Long

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND.

- Điện thoại: 0983782544

- Địa chỉ Email: pcthtrungson_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.

2.5. Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQ.

- Điện thoại: 0963108028

- Địa chỉ Email: mtttrungson_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Chuẩn bị nội dung, triệu tập và chủ trì các kỳ họpcủa tổ chức mình.

+ Cùng tập thể Ban Thường trực (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc), Ban Thường trực (4 tổ chức đoàn thể) xây dựng chương trình kế hoạch công tác, hướng dẫn hoạt động đối với Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể ở thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

+ Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốcphòng, hiệp thương bầu cử xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ tại xã và các phong trào thi đua của tổ chức mình theo chương trình, nghị quyết của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên tương ứng đề ra.

+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghịquyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động doNhà nước cấp đối với tổ chức mình.

+ Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.

+ Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình.

+ Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp cơ sở tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo đúng quy chế đã xây dựng.

2.5. Họ và tên: Nguyễn Văn Trường

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 0977357807

- Địa chỉ Email: pctub1trungson_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc khối kinh tế - tài chính, của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy nhiệm khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng.

2.5. Họ và tên: Nguyễn Viết Trang

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND.

- Điện thoại: 0917366790

- Địa chỉ Email: pctub2trungson_vietyen@bacgiang.gov.vn;

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khốicông việc khối văn hoá - xã hội, nông nghiệp...) của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy nhiệm khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng./.

Các tin khác

Pages