Chủ nhật, 17/02/2019 22:36:19

Tự Lạn

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. Giới thiệu chung

1. Địa giới hành chính

Xã Tự Lạn là xã trung du, nằm ở phía tây của huyện Việt Yên, có diện tích tự nhiên 876,6 ha, bao gồm 14 thôn với 1758 hộ và 7855 khẩu. Xã có

Vị trí địa lý: Tự Lạn là xã  nông nghiệp, nằm ở phía Tây Bắc của huyện Việt Yên, địa giới hành chính được xác định như sau:

Phía Bắc giáp xã Thượng Lan, Minh Đức

Phía Nam giáp xã Trung Sơn,

Phía Tây giáp Hương Mai, Việt Tiến

Phía Đông giáp Bích Sơn

2. Điều kiện tự nhiên

Diện tích tự nhiên là 876,6 ha

- Về địa hình: Xã Tự Lạn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Nằm cách trung tâm huyện 4 km, trên trục đường quốc lộ 37, từ Tự Lạn theo hướng Tây Bắc lên Hiệp Hoà, Phú Bình và thành phố Thái Nguyên rồi lên các tỉnh khu Việt Bắc; xuôi theo hướng Đông Nam 6km, quốc lộ 37 nối với quốc lộ 1A ở Đình Trám, từ đây đi lên thành phố Bắc Giang hoặc xuôi Hà Nội và đi các tỉnh thành khác trong cả nước. Ngoài quốc lộ 37, Tự Lạn còn có hệ thống đường liên thôn, liên xã rất tiện cho việc đi lại, phục vụ đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế.

- Tự Lạn là xã trung du, địa hình Tự Lạn mấp mô, ruộng bậc  thang, đất đai thuộc loại đất bạc màu, nghèo dinh dưỡng… Ngoài ruộng đất canh tác, Tự Lạn còn có nhiều ao hồ, đồng trũng để thả cá, chăn nuôi gia cầm như vịt, ngan, gà….

3. Dân số

Toàn xã có 1747 hộ và 7615 nhân khẩu được phân bố tại 14 thôn (thôn Đầu, Rãnh , Đông , Cầu, Trước, Quế Võ , Nội Duệ, Tân Lập, Nguộn, Xuân Tiến , Xuân Lâm , Đồng Niên , Râm và thôn Lửa Hồng .)

4. Truyền thống văn hoá

Xã Tự Lạn là xã anh hùng, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển mảnh đất và con người nơi đây luôn tạo ra những bước phát triển đột phá của các phong trào cánh mạng. Trong thời kỳ đổi mới Tự Lạn đã có những chuyển mình, đổi thay theo xu thế phát triển chung của đất nước.

II. Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức

 

1. Thông tin về xã UBND XÃ TỰ LẠN

+ Địa chỉ: Thôn Đông, xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 02403.874.130

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo:

2.1. Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã

+ Họ và tên: Bùi Văn Thiềm

+ Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

+ Điện thoại: 01658.061.246

+ Địa chỉ Email: btdutulan_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

Nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

 Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

 Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnhđạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã

Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng uỷ.

2.2. Phó Chủ tịch HĐND xã

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

+ Điện thoại: 0915.706.610

+ Địa chỉ Email: pcthdtulan_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịchHội đồng nhân dân phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhândân giải quyết công việc khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt.

2.3. Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã

+ Họ và tên: Trần Văn Quyền

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

+ Điện thoại: 0917.845.316

+ Địa chỉ Email: ctubtulan_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

 Lãnh đạo phân công công tác của UBND , các thành viên UBND, công tác chuyên môn thuộc UBND cấp xã gồm:

- Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc UBND trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND và các quyết định của UBND xã.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND.

- Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

- Ngăn ngừa đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Trưởng thôn, Phó trưởng thôn.

- Báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp và UBND cấp trên.

- Triệu tập và chủ toạ phiên họp của UBND xã

- Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo sự phân cấp quản lý.

2.4 Phó Chủ tịch UBND xã

+ Họ và tên: Nguyễn Hữu Thọ – Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế

+ Điện thoại: 0985.179.560

+ Địa chỉ Email: pct1tulan_vietyen@bacgiang.gov.vn

Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khốicông việc khối kinh tế - Tài chính, của Uỷ ban nhân dân do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công và những công việc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân ủy nhiệm khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đi vắng.

2.5. Phó chủ tịch UBND xã

+ Họ và tên: Chu Hồng Phong – Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực Văn hoá – xã hội.

+ Điện thoại: 0982.587.576

+ Địa chỉ Email: pct2tulan_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối kinh tế, văn hoá – xã hội của UBND xã do Chủ tịch UBND phân công và những công việc do Chủ tịch UBND uỷ quyền khi Chủ tịch UBND đi vắng.

Các tin khác

Pages