Thứ 6, 22/02/2019 22:03:34

Thượng Lan

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. Giới thiệu chung

Bản đồ địa giới hành chính

Thượng Lan là một xã miền núi của huyện của huyện Việt Yên, cách trung tâm kinh tế của huyện theo quốc lộ 37 về phía Bắc khoảng 8km.

- Phía Bắc giáp với xã Ngọc Thiện huyện Tân Yên;

- Phía Nam giáp với xã Tự Lạn;

- Phía Đông giáp với xã Minh Đức;

- Phía Tây giáp với xã Việt Tiến.

Toàn xã có 8 thôn với 2010 hộ gồm 9356 nhân khẩu. Tổng số cán bộ của xã là 35, trong đó công chức 23 đồng chí, nhân viên, giúp việc 12 đồng chí. Đội ngũ cán bộ chuyên môn giúp việc Đảng ủy – HĐND – UBND xã cơ bản trẻ, nhiệt tình, năng động trong công tác, đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao. Bên cạnh đó cũng còn có những thuận lợi và khó khăn đó là:

+ Thuận lợi:

- Tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định.

- Được các đồng chí lãnh đạo huyện, các phòng ban chuyên môn của UBND huyện thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện về mọi mặt để nhân dân và cán bộ xã Thượng Lan  thực hiện nhiệm vụ.

- Đội ngũ cán bộ, công chức nhiệt tình, cùng phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Khó khăn:

- Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp.

- Kinh tế của địa phương còn chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp những khó khăn.

- Trình độ dân trí còn thấp.

- Nguồn thu ngân sách còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng địa phương.

- Ngành nghề, dịch vụ nhỏ lẻ, công thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển.

II. Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ bộ máy tổ chức

1. Thông tin về xã, thị trấn: UBND XÃ THƯỢNG LAN

+ Địa chỉ: Thôn Chằm, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 02403.874.057

2. Thông tin các đồng chí lãnh đạo:

2.1. Chủ tịch UBND xã

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

+ Điện thoại: 0979.118.799

+ Địa chỉ Email: thuonglan_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn:

 Lãnh đạo phân công công tác của UBND , các thành viên UBND, công tác chuyên môn thuộc UBND cấp xã gồm:

- Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc UBND trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND và các quyết định của UBND xã.

- Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND.

- Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã hoạt động có hiệu quả.

- Ngăn ngừa đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã.

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Trưởng thôn, Phó trưởng thôn.

- Báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp và UBND cấp trên.

- Triệu tập và chủ toạ phiên họp của UBND xã

- Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo sự phân cấp quản lý.

2.2 Phó Chủ tịch UBND xã

+ Họ và tên: Nguyễn Văn Quyết – Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế

+ Điện thoại: 0984.533.297

+ Địa chỉ Email: pct1thuonglan_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Họ và tên: Giáp Hùng Vĩ – Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực Văn hoá – xã hội.

+ Điện thoại: 0979.226.256

+ Địa chỉ Email: pct2thuonglan_vietyen@bacgiang.gov.vn

+ Nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối kinh tế, văn hoá – xã hội cảu UBND do Chủ tịch UBND phân công và những công việc do Chủ tịch UBND uỷ quyền khi Chủ tịch UBND đi vắng.

Các tin khác

Pages