Chủ nhật, 17/02/2019 23:16:50

Phòng Lao động - TB&XH

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện
- Điện thoại: 02403874267

- Email: phongldtbxh_vietyen@bacgiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 18, đường Hồ Công Dự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

2.  Lãnh đạo đơn vị:

- Bà Thân Thị Hường                         Chức vụ :  Trưởng Phòng
+ Điện thoại: 0915.379.056; Email: huongtt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

- Ông Nguyễn Thành Đồng                Chức vụ: Phó trưởng Phòng

+ Điện thoại: 0903.484.448; Email: dongnt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

- Ông Phạm Tuấn Minh                      Chức Vụ: Phó trưởng phòng.

+ Điện thoại: 0914.820.395; Email: minhpt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

3. Quá trình thành lập:

Được thành lập từ ngày 01/5/2008 trên cơ sở chia tách Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Vi trí, chức năng.

4.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

4.2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

5. Nhiệm vụ và quyền hạn

5.1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

5.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

5.3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

5.4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghề, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

5.5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

5.6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

5.7. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

5.8. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5.9. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

5.10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.11. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5.12. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

6. Thành tích đạt được.

Thành tích tiêu biểu nổi bật các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ năm 2010 đến năm 2015 của Phòng Lao động -TB&XH huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được các cơ quan cấp trên ghi nhận.

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

2012

Tập thể lao động xuất sắc

Số 98/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh.

2014

Tập thể lao động tiên tiến

Số 7122/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện.

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành quyết định

2011

Giấy khen

Số 479/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Chủ tịch UBND huyện

2012

Bằng khen

Số 950/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh

2012

Giấy khen

Số 06/QĐ-LĐTBXH ngày 3/01/2013 của Giám đốc Sở Lao động -TB&XH

2013

Giấy khen

Số 03/QĐ-LĐTBXH ngày 2/01/2014 của Giám đốc Sở Lao động -TB&XH

2014

Giấy khen

Số 04/QĐ-LĐTBXH ngày 07/01/2015 của Giám đốc Sở Lao động -TB&XH