Chủ nhật, 17/02/2019 22:35:18

Văn phòng HĐND - UBND huyện

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung

Tên đơn vị:           VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN VIỆT YÊN

Điện thoại: 02403.874.268

Gmail:    vietyen_vt@bacgiang.gov.vn

Địa chỉ: Đường Hồ Công Dự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo :

1.1. Chánh Văn phòng:             Lê VănThiệp                           - Điện thoại: 0912450116

1.2. Phó Chánh Văn phòng:      Nguyễn Huy Thao                  - Điện thoại: 0912084103

1.3. Phó Chánh Văn phòng:      Đào Xuân Trường                  - Điện thoại:  0915306707

1.4. Phó Chánh Văn phòng:      Vũ Văn Hồng                          - Điện thoại: 0987108187

2. Quá trình thành lập:

 

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 Vị trí và chức năng

Văn phòng HĐND và UBND (gọi tắt là Văn phòng) huyện Việt Yên là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của HĐND, UBND huyện Việt Yên.

Văn phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ngoại vụ ; lĩnh vực dân tộc ; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Hôi đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương ; đảm bảo cơ cơ vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện.

Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uyr ban nhân dân huyện ; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

3.2.1. Tổ chức, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham mưu một số công việc do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giao.

3.2.2. Tổ chức các hoạt động của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân trong chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước ; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác ngoại vụ và dân tộc ; giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế « một của », « một của liên thông » ; tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ;

3.2.3. Xây dựng trình Ủy ban nhân dân huyện chương trình làm việc kế hoạch công tác tháng, năm và toàn khóa của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các Phòng chuyên môn và Hội đồng nhân dân, Ủy bn nhân dân các xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

3.2.4. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vựu lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tac báo cáo thông tin định kỳ, đột xuất được giao theo quy định.

3.2.5. Quản lý thống nhất các văn của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.

3.2.6. Chủ trì tham mưu lập dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết và soạn thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định tại các kỳ họp.

3.2.7. Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ; Trình Ủy ban nhân dân huyện các chương trình, kế hoạch dài hạn, đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng. Theo dõi kiểm tra đôn đốc các cơ quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn được phân công chủ trì soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách. Có ý kiến thẩm tra độc lập với các đề án, dự thảo văn bản của các ngành, các xã, thị trấn trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định.

3.2.8. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy ; Ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân huyện và các cơ quan tổ chức của Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện ;

3.2.9. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi của Văn phòng;

3.2.10. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ; đảm bảo điều kiện hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các tổ chức có liên quan theo quy định ;

3.2.11. Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

3.2.12. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

3.2.13.  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được giao và theo quy định của pháp luật.

.4. Thành tích đạt được.

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2010

Cơ quan văn hóa cấp huyện

Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 10/11/2010 của UBND huyện Việt Yên

2011

Cơ quan văn hóa cấp huyện

Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của UBND huyện Việt Yên

2011

Cơ quan văn hóa cấp tỉnh

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2012

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2013

Cơ quan văn hóa cấp huyện

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên.

Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

Số 50/QĐ-HĐND ngày 11/01/2011 của Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên

2010

Giấy khen

Số 1416/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên

2010

Giấy khen

Số 1418/QĐ-UBND ngày 02/8/2010 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên

2010

Giấy khen

Số 14/QĐ-VP ngày 11/01/2011 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

2011

Giấy khen

Số 02/QĐ-VP ngày 06/01/2012 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang

2011

Giấy khen

Số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2013

Bằng khen

Số 45/QĐ-UBND ngày 15/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang