Chủ nhật, 24/02/2019 05:53:55

Trung sơn Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Ngày đăng: 31-08-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Sáng ngày 30/8, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã trung Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4, năm 2016.

Tham gia lớp học có 16 học viên là đại biểu HĐND xã, đảng viên, trưởng thôn, trưởng các ban, ngành, đoàn thể ở thôn.

Quang cảnh lớp học

Tại đây các học viên được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dân tộc, tôn giáo gắn với Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Các nội dung luật quốc phòng, an ninh quốc gia nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia biển Việt Nam, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

Thông quan lớp bồi dưỡng kiến thức giáo dục Quốc phòng - An ninh, nhằm nâng cao nhận thức cho học viên về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới cũng như các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, từ đó tăng cường biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nguyễn Mai - ĐTT Trung Sơn.