Thứ bẩy, 23/02/2019 05:22:57

Tiếp thêm sức mạnh cho nông dân làm giàu

Ngày đăng: 06-02-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ngày 27/02/2014,  Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên ban hành Kết luận số 43-KL/HU “về ban hành Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014-2018” và giao cho Hội Nông dân huyện tổ chức thực hiện Kết luận. Qua 03 năm triển khai thực hiện đã góp phần đáng kể vào hỗ trợ hội viên nghèo có thêm vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống.

Kết Luận số 43-KL/HU là sự cụ thể hóa của Huyện ủy Việt Yên trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020", Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020". Theo nội dung Đề án được ban hành, hàng năm ngân sách huyện cấp cho Quỹ Hỗ trợ nông dân 200 triệu đồng; ngân sách xã, thị trấn cấp cho Quỹ Hỗ trợ nông dân cơ sở 5 triệu đồng để xây dựng Quỹ giúp cho hộ gia đình hội viên nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được Huyện ủy giao, Hội Nông dân huyện đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy các văn  bản chỉ đạo Đảng ủy cơ sở thực hiện nội dung Kết luận 43-KL/HU; củng cố lại Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; phân công cán bộ theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện Đề án; ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở Hội tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đề án đến toàn thể cán bộ, hội viên; xây dựng các mô hình, dự án liên kết sản xuất phù hợp với địa phương để được vay vốn. Đến hết năm 2016, ngân sách huyện đã cấp cho Quỹ HTND huyện 400 triệu đồng; ngân sách xã, TT cấp cho Quỹ Hỗ trợ nông dân xã, TT 200 triệu đồng (tổng ngân sách cấp huyện và cơ sở là 600 triệu đồng). Số vốn ngân sách huyện cấp đã được Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện giải ngân cho 02 dự án với 14 hộ tham gia (bình quân 28,56 triệu đồng/hộ) thực hiện dự án chăn nuôi lợn thịt tại xã Quang Châu và Nuôi trồng thủy sản tại xã Thượng Lan. Vốn từ nguồn ngân sách xã, TT và số Quỹ cơ sở đã vận động từ trước có 811,65 triệu đồng cho 103 hộ vay ở 19 xã thị trấn (bình quân 7,88 triệu đồng/hộ). Ngoài ra, số Quỹ nhận ủy thác của Trung ương, Tỉnh hội là 2 tỷ đồng thực hiện 6 dự án ở 6 xã cho 60 hộ hội viên vay vốn phát triển các mô hình chăn nuôi, thủy sản.

Quá trình triển khai thực hiện Đề án đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong công tác Hội và phong trào nông dân của huyện. Khẳng định rõ vai trò của tổ chức hội và hội viên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Cụ thể: từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp cho hội viên nông dân được tiếp cận thêm một kênh tài chính, tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương để hình thành các mô hình liên kết sản xuất (tổ hợp tác, nhóm hộ) hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa; giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu; các hộ nông dân được tham gia dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để sản xuất, kinh doanh cho thu nhập bình quân/hộ từ 25 triệu đến 48,2 triệu đồng/năm (tùy theo từng dự án và quy mô sản xuất kinh doanh); hạn chế  tình trạng hội viên thiếu vốn đi vay nặng lãi; củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội Nông dân. Quan trọng hơn, thông qua việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã thu hút nông dân tham gia tổ chức hội ngày càng nhiều (bình quân từ 500-800 hội viên/năm), qua 03 năm thực hiện Đề án tỷ lệ hội viên so với hộ nông nghiệp tăng từ 74,1% năm 2014 lên 81% năm 2016.

Kết luận số 43-KL/HU ngày 27/02/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã khẳng định rõ hơn sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Hội Nông dân toàn huyện. Tạo điều kiện, cơ hội cho tổ chức Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. Tuy nhiên để thực hiện tốt nội dung Kết luận trong thời gian còn lại cần có sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Có như vậy sự tiếp sức cho hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu mới bền vững.

Một số hình ảnh hoạt động giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân:

Cán bộ Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện làm thủ tục giải ngân vốn cho hội viên xã Ninh Sơn

Phạm Thị Vân – Hội Nông dân huyện