Thứ 6, 22/02/2019 21:10:24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN - TUẦN 38 (Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017)

Ngày đăng: 11-09-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

 

Chủ tịch UBND huyện
Lê Ô Pích

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đức Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Đại Lượng

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Nguyễn Hồng Đức

Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đoàn Mạnh Chiến

Thứ 2
(11/09)

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
10:00 - Làm việc với Hội khuyến học tỉnh về đầu tư trường MN Thượng Lan - PH2
13:30 - Kiểm tra các dự án đầu tư - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra cơ sở -

8:00 - Dự ĐH Chi hội Hội Nhạc sỹ VN tỉnh BG - HT2, KS Bắc Giang - Xe 377
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

8:00 - Dự HN tập huấn tổ chức thực hiện NQ 07/NQ-HĐND của HĐND tỉnh - Phòng họp số 1, tầng 6 trụ sở liên cơ quan tỉnh - Xe 729
14:00 - Dự HN xem xét nghĩa vụ tài chính của tổng công ty ô tô - Tầng 2, Cục thuế tỉnh - Xe 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 3
(12/09)

7:00 - Kiểm tra các dự án đầu tư - Xe 188
13:30 - Chủ trì HN làm việc với các cơ quan khối Nội chính - PH2

7:30 - Dự HN giao ban NTM 8 tháng đầu năm - Phòng họp tầng 1, trụ sở liên cơ quan tỉnh Xe 377
7:30 - Dự HN PCT UBND tỉnh Dương Văn Thái về làm việc tại làng nghề Vân Hà -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN tổng kết Luật Dân quân tự vệ - Bộ chỉ huy QS tỉnh - Xe 729
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN thống nhất dự thảo quy chế phối hợp BVMT các KCN - Tầng 2, Ban Quản lý các KCN tỉnh - Xe 086
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 4
(13/09)

8:00 - Dự HN đẩy mạnh PT đô thị huyện Việt Yên đến 2020 - PH3
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Kiểm tra cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:30 - Dự HN sơ kết Đề án đổi mới dạy và học TA trong trường PT - Phòng HT 2, NVH lao động tỉnh - Xe 377
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Cùng ĐGS của HĐND tỉnh khảo sát tại các doanh nghiệp - Xe 729
13:30 - Cùng ĐGS của HĐND tỉnh khảo sát tại các doanh nghiệp - Xe 729

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Tiếp dân đại biểu HĐND huyện tại cơ sở - Xe 086
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tiếp dân Đại biểu HĐND huyện tại cơ sở -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 5
(14/09)

8:00 - Dự HN cải thiện MT kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017 - Xe 188
13:30 - Kiểm tra các dự án đầu tư - Xe 188

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Kiểm tra cơ sở -

7:00 - Dự ĐH Hội CSTCQT 1972 huyện - Hội trường UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giám sát công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài - PH3, trụ sở UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Làm việc tại cơ quan -
7:00 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2
13:30 - Dự HN giao ban TT HĐND huyện - PH2

7:00 - Chủ trì HN nghe phán ánh kết quả tiếp dân - PH3
13:30 - Dự giao ban TT HĐND huyện -

Thứ 6
(15/09)

7:00 - Chủ trì HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Dự HN giao ban TT HUyện ủy - PH2-Huyện ủy

7:00 - Giao ban CT, các PCT UBND huyện - PH2
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Giao ban Chủ tịch, các PCt UBND huyện - Phòng họp gác 2, UBND huyện
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
7:00 - Dự HN giao ban CT, các PCT huyện - PH2
13:30 - Làm việc tại cơ quan -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

7:00 - Tiếp dân tại trụ sở tiếp dân UBND huyện -
13:30 - Làm việc tại cơ quan -

Thứ 7
(16/09)

 

 

 

 

 

 

CN
(17/09)

 

 

 

 

 

 

Ban biên tập