Thứ 6, 22/02/2019 21:47:43

ISOO 9001:2008

Công bố các Quy trình giải quyết TTHC của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Ngày 13/9/2016, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã ban hành Quyết định số 6755/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung, thay thế Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của UBND huyện Việt Yên. Theo đó đã sửa đổi, thay thế 11 quy trình,...

Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tháng 10/2016

Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tháng 10/2016 huyện Việt Yên (từ ngày 04/9/2016 đến ngày 04/10/2016) (Xem chi tiết tại đây)

Quyết định sửa đổi bổ sung, thay thế hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 huyện (6755/QDD-UBND)

Quyết định số 6755/QDD-UBND ngày 13/09/2016 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về sửa đổi bổ sung, thay thế hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 huyện (Xem chi tiết tại đây)

QĐ vv sửa đổi bổ sung Quy trình hỗ trợ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 huyện Việt Yên

Quyết định số 9015/QDD-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên về sửa đổi bổ sung, thay thế hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 huyện (Xem chi tiết tại đây)  

Báo cáo đánh giá chấm điểm theo các tiêu chí kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 huyện năm 2015

Báo cáo đánh giá chấm điểm theo các tiêu chí kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 huyện năm 2015.   Xem chi tiết báo cáo tại đây

Quyết định công nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợptiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết định công nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợptiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Xem chi tiết Quyết định tại đây

Subscribe to ISOO 9001:2008