Chủ nhật, 17/02/2019 22:34:28

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ngày đăng: 03-10-2017 <------> Người tạo: quantri <------>

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

 

STT

Mã thủ tục

Danh sách các thủ tục

Hướng dẫn quy trình giải quyết TTHC

Phạm vi

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

CTH002A

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

CTH004A

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

CTH006A

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

CTH008A

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

CTH009A

Phân hạng Chợ đối với Chợ hạng 2, Chợ hạng 3

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp xã

Đăng ký

6

CTH010A

Phê duyệt Phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 2, chợ hạng 3

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

CTH011A

Phê duyệt nội quy chợ đối với chợ hạng 2, chợ hạng 3

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

CTH012A

Đăng kí tham gia đấu thầu tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

CTH013A

Lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chúc kinh doanh, khai thác và quản lý chợ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

CTH014A

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

CTH015A

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

CTH017A

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

GDH001A

Chuyển trường THCS ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

GDH003A

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

GDH004A

Giải thể trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

GDH005A

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

GDH006A

Giải thể trường tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

GDH007A

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

GDH008A

Giải thể nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

GDH009A

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

GDH011A

Thành lập, cho phép thành lập Trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

GDH012A

Sáp nhập, chia, tách Trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

GDH013A

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

GDH014A

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

GDH015A

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

GDH016A

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

GDH017A

Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

 

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

16

GDH018A

Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

17

GDH019A

Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

18

GDH020A

Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

19

GDH021A

Đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

20

GDH023A

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

21

GDH024A

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

22

GDH025A

Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

23

GDH026A

Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

24

GDH027A

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

25

GDH028A

Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

26

GDH029A

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

27

GDH030A

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

28

GDH031A

Thành lập cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

29

GDH032A

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

30

GDH033A

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

31

GDH034A

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

32

GDH035A

Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

33

GDH036A

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

34

GDH037A

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

35

GDH038A

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

36

GDH039A

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành dào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

37

GDH040A

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành dào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

38

GDH041A

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

39

GDH042A

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường trung học cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

40

GDH043A

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

41

GDH044A

Đề nghị gia hạn đề án dạy và học bằng tiếng nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

42

GDH045A

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

43

GDH046A

Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

44

GDH047A

Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

45

GDH048A

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

46

GDH049A

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

 

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

47

GDH050A

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

48

GDH051A

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

49

GDH053A

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

50

GDH052A

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

51

GDH054A

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

52

GDH055A

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp Trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

53

GDH056A

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước ở cấp Trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

54

GDH057A

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

55

GDX001Z

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi (liên thông tỉnh)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

56

GDX002Z

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi (Liên thông 3 cấp)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

57

GDH001Z

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ lớp mầm non độc lập tư thục (liên thông 2 cấp)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông

Đăng ký

58

GDH002Z

Thành lập nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục (liên thông 2 cấp)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông

Đăng ký

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

KHH001A

Thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

KHH002B

Phê duyệt dự án (Nhóm B)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

KHH002C

Phê duyệt dự án (Nhóm C)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

KHH003A

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

KHH004A

Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

KHH005A

Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

KHH006A

Phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

KHH007A

Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

KHH008A

Sửa đổi hồ sơ mời thầu do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

KHH009A

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

KHH010A

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

KHH011A

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

KHH013A

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

KHH014A

Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký hộ kinh doanh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

KHH015A

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

16

KHH016A

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

17

KHH017A

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

18

KHH018A

Đăng ký hợp tác xã

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

19

KHH019A

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

20

KHH020A

Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

21

KHH021A

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

22

KHH022A

Tạm ngừng hoạt động HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

23

KHH023A

Giải thể tự nguyện HTX

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

24

KHH024A

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

25

KHH025A

Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (trường hợp HTX lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh/thành phố khác với nơi HTX đặt trụ sở chính)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

26

KHH026A

Đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (trường hợp HTX lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

27

KHH027A

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX: thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

28

KHH028A

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (Thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ , ngành nghề sản xuất kinh doanh, nội dung hoạt động, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

29

KHH029A

Đăng ký khi HTX chia

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

30

KHH030A

Đăng ký khi HTX tách

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

31

KHH031A

Đăng ký khi HTX hợp nhất

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

32

KHH032A

Đăng ký khi HTX sáp nhập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

33

KHH033A

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

34

KHH034A

Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

35

KHH035A

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

36

KHH036A

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX (trường hợp đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

37

KHH037A

Thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

38

KHH038A

Thẩm định nguồn vốn (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

39

KHH039A

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

40

KHH040A

Giải quyết kiến nghị của nhà thầu về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN tẢI

1

GTH001A

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

GTH002A

Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

GTH003A

Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

GTH004A

Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

GTH005A

Chấp thuận điểm đấu nối vào đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

GTH006A

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

GTH007A

Gia hạn giấy phép thi công đối với thi công công trình thiết yếu, thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác và thi công nút giao đấu nối vào đường huyện

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

GTH010A

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý).

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

GTH011A

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

GTH012A

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

GTH013A

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

GTH014A

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

GTH021A

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

GTH022A

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

GTX001Z

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hỏng (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý) hoặc Phương tiện có thông số kỹ thuật dưới quy định trên đối với cấp xã

 

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

16

GTX002Z

Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý) hoặc Phương tiện có thông số kỹ thuật dưới quy định trên đối với cấp xã.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

NNH014A

Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

NNH015A

Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 3

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

NNX001Z

Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

4

NNX002Z

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

5

NNX003Z

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

6

NNH016A

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

NNH017A

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

NNH018A

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

NNH019A

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

NNH020A

Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc chương trình 30a

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

NNH021A

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

NNH022A

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

NNH023A

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

NNH024A

Thủ tục xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

NNX004Z

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

16

NNX005Z

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

VHH001A

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

VHH002A

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

VHH003A

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

VHH004A

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

VHH006A

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

VHH007A

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

VHH008A

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

VHH009A

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

VHH010A

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

VHH011A

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

VHH012A

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

VHH013A

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

VHH014A

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

VHH015A

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

VHH016A

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

16

VHH017A

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

17

VHH018A

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

TCH002A

Thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền UBND huyện

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

TCH003A

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND huyện

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

TCX002A

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp xã

Đăng ký

4

TCH001Z

Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông

Đăng ký

VIII. LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

DTH001A

Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

IX. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

NVH001A

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

NVH002A

Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

NVH003A

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

NVH004A

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

NVH005A

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

NVH006A

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

NVH007A

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

NVH008A

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

NVH011A

Thủ tục Đổi tên thôn, tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

NVH012A

Thủ tục Chuyển thôn thành tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

NVH013A

Thủ tục Phân loại thôn, tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

NVH014A

Ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

NVH015A

Điều động công tác đối với viên chức trong huyện

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

NVH016A

Giới thiệu thuyên chuyển công tác

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

NVH017A

Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

16

NVH018A

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

17

NVH019A

Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp huyện, xã

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

18

NVH020A

Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp xã

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

19

NVH021A

Báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

20

NVH022A

Đổi tên hội

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

21

NVH023A

Tự giải thể hội

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

22

NVX005Z

(LT Cấp tỉnh) Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

23

NVH024A

Tiếp nhận viên chức huyện ngoài trong tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

24

NVH025A

Quyết định điều động, thuyên chuyển viên chức ra huyện ngoài trong tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

25

NVH026A

Trình tự, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” và “Giấy khen

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

26

NVX008Z

(LT Cấp tỉnh) Đề nghị Sở Nội vụ xếp lương lần đầu đối với cán bộ chuyên trách cấp xã

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

27

NVX009Z

(LT Cấp tỉnh) Quyết định chuyển cán bộ chuyên trách cấp xã sang công chức cấp xã

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

28

NVX010Z

(LT Cấp tỉnh) Xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã, thị trấn

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

29

NVX011Z

(LT Cấp tỉnh) Quyết định chuyển xếp lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi có thay đổi về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

3. Mẫu lý lịch

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

30

NVH028Z

(LT Cấp tỉnh)Tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông

Đăng ký

31

NVX012Z

(LT Cấp tỉnh) Thẩm định hợp đồng cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

32

NVX013Z

(LT Cấp tỉnh) Nâng ngạch cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

33

NVX014Z

(LT Cấp tỉnh) Phân loại thôn, tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

34

NVX015Z

(LT Cấp tỉnh) Chuyển thôn thành tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

35

NVX016Z

(LT Cấp tỉnh) Đổi tên thôn, tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

36

NVX017Z

(LT Cấp tỉnh) Cho phép thành lập tổ chức sự nghiệp ngoài công lập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

37

NVX018Z

(LT Cấp tỉnh) Giải thể tổ chức sự nghiệp ngoài công lập

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

38

NVH029Z

(LT Cấp tỉnh) Thành lập, chia tách, sáp nhập đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện quản lý

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông

Đăng ký

X. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

LDH002A

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

LDH003A

Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

LDH009A

Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

LDH010A

Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

LDH011A

Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

LDH016A

Thủ tục trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào, Campuchia

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

LDX016Z

(LT Cấp Tỉnh) Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

8

LDX017Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt nam anh hùng.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

9

LDX018Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt nam anh hùng.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

10

LDX019Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC).

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

11

LDX020Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC).

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

12

LDX023Z

(LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

13

LDX024Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng trợ cấp một lần.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

14

LDX026Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã hưởng trợ cấp một lần.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

15

LDX027Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp một lần đối với người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

16

LDX028Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

17

LDX022A

(LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Đối với trường hợp vô sinh)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

18

LDX022B

(LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

19

LDX022C

(LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Trường hợp mắc bệnh theo danh mục bệnh tật hoặc sinh con dị dạng dị tật)

1. Quy trình

2. Hồ sơ, mẫu đơn

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

STT

Mã thủ tục

Danh sách các thủ tục

Hướng dẫn quy trình giải quyết TTHC

Phạm vi

I. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1

CTH009A

Phân hạng Chợ đối với Chợ hạng 2, Chợ hạng 3

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp huyện

Đăng ký

2

CTH010A

Phê duyệt Phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 2, chợ hạng 3

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

CTH011A

Phê duyệt nội quy chợ đối với chợ hạng 2, chợ hạng 3

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

CTH012A

Đăng kí tham gia đấu thầu tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

CTH013A

Lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chúc kinh doanh, khai thác và quản lý chợ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

GDH001A

Chuyển trường THCS ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

GDH003A

Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

GDH004A

Giải thể trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

GDH005A

Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

GDH006A

Giải thể trường tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

GDH007A

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

GDH008A

Giải thể nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

GDH009A

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

GDH011A

Thành lập, cho phép thành lập Trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

GDH012A

Sáp nhập, chia, tách Trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

GDH013A

Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

GDH014A

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

GDH015A

Thành lập nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

GDH016A

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

GDH017A

Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

16

GDH018A

Đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

17

GDH019A

Giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

18

GDH020A

Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

19

GDH021A

Đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

20

GDH023A

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

21

GDH024A

Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

22

GDH025A

Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

23

GDH026A

Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

24

GDH027A

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

25

GDH028A

Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

26

GDH029A

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

27

GDH030A

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

28

GDH031A

Thành lập cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

29

GDH032A

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

30

GDH033A

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

31

GDH035A

Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

32

GDH036A

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

33

GDH037A

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

34

GDH038A

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

35

GDH039A

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành dào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

36

GDH040A

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành dào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

37

GDH041A

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường tiểu học có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

38

GDH042A

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với trường trung học cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

39

GDH043A

Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

40

GDH044A

Đề nghị gia hạn đề án dạy và học bằng tiếng nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

41

GDH045A

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

42

GDH046A

Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

43

GDH047A

Đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

44

GDH048A

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó không có cấp học trung học phổ thông), trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

45

GDH049A

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

46

GDH050A

Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

47

GDH051A

Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

48

GDH053A

Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

49

GDH052A

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

50

GDH054A

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

51

GDH055A

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài ở cấp Trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

52

GDH056A

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước ở cấp Trung học cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

53

GDH057A

Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

54

GDX001Z

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi (liên thông tỉnh)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

55

GDX002Z

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi (Liên thông 3 cấp)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

56

GDH001Z

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ lớp mầm non độc lập tư thục (liên thông 2 cấp)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông

Đăng ký

57

GDH002Z

Thành lập nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục (liên thông 2 cấp)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông

Đăng ký

III. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1

KHH003A

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

KHH004A

Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

KHH005A

Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

KHH006A

Phê duyệt hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

KHH007A

Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ thuộc công trình do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

KHH008A

Sửa đổi hồ sơ mời thầu do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

KHH011A

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

KHH016A

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

KHH017A

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

KHH022A

Tạm ngừng hoạt động HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

KHH023A

Giải thể tự nguyện HTX

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

KHH033A

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

KHH034A

Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

KHH035A

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

KHH037A

Thẩm định hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

16

KHH038A

Thẩm định nguồn vốn (đối với dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

17

KHH039A

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

18

KHH040A

Giải quyết kiến nghị của nhà thầu về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN tẢI

1

GTH001A

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

GTH002A

Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

GTH003A

Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

GTH004A

Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

GTH005A

Chấp thuận điểm đấu nối vào đường huyện đang khai thác

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

GTH006A

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường huyện

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

GTH007A

Gia hạn giấy phép thi công đối với thi công công trình thiết yếu, thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác và thi công nút giao đấu nối vào đường huyện

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

GTX002Z

Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa (Đối với phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý) hoặc Phương tiện có thông số kỹ thuật dưới quy định trên đối với cấp xã.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

NNH014A

Xác nhận đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

NNH015A

Thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 giai đoạn 3

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

NNX001Z

Giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân và giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

4

NNX002Z

Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

5

NNX003Z

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

6

NNH016A

Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

NNH017A

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

NNH018A

Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

NNH019A

Bố trí, ổn định dân cư trong huyện

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

NNH020A

Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo quy hoạch thuộc chương trình 30a

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

NNH023A

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

NNX004Z

Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

13

NNX005Z

Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

VI. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

VHH001A

Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

VHH002A

Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

VHH003A

Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

VHH004A

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

VHH006A

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

VHH007A

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

VHH008A

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

VHH009A

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

VHH010A

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

VHH011A

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

VHH012A

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

VHH013A

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

VHH014A

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

VHH015A

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

VHH016A

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

16

VHH017A

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

17

VHH018A

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

TCH002A

Thanh lý tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền UBND huyện

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

TCH003A

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND huyện

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

TCX002A

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp xã

Đăng ký

4

TCH001Z

Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông

Đăng ký

VIII. LĨNH VỰC DÂN TỘC

1

DTH001A

Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

IX. LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

NVH001A

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

NVH002A

Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

NVH003A

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

NVH004A

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

NVH005A

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

NVH006A

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

NVH007A

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

8

NVH008A

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

9

NVH011A

Thủ tục Đổi tên thôn, tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

10

NVH012A

Thủ tục Chuyển thôn thành tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

11

NVH013A

Thủ tục Phân loại thôn, tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

12

NVH014A

Ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

13

NVH015A

Điều động công tác đối với viên chức trong huyện

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

14

NVH016A

Giới thiệu thuyên chuyển công tác

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

15

NVH017A

Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

16

NVH018A

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

17

NVH019A

Công nhận Ban vận động thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp huyện, xã

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

18

NVH020A

Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong địa giới hành chính cấp xã

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

19

NVH021A

Báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

20

NVH022A

Đổi tên hội

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

21

NVH023A

Tự giải thể hội

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

22

NVX005Z

(LT Cấp tỉnh) Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

23

NVH024A

Tiếp nhận viên chức huyện ngoài trong tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

24

NVH025A

Quyết định điều động, thuyên chuyển viên chức ra huyện ngoài trong tỉnh

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

25

NVH026A

Trình tự, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến” và “Giấy khen

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

26

NVX008Z

(LT Cấp tỉnh) Đề nghị Sở Nội vụ xếp lương lần đầu đối với cán bộ chuyên trách cấp xã

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

27

NVX009Z

(LT Cấp tỉnh) Quyết định chuyển cán bộ chuyên trách cấp xã sang công chức cấp xã

1. Quy trình

2. Hồ Sơ: Mẫu 1, Mẫu 2

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

28

NVX010Z

(LT Cấp tỉnh) Xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã, thị trấn

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

29

NVX011Z

(LT Cấp tỉnh) Quyết định chuyển xếp lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi có thay đổi về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

1. Quy trình

2. Hồ Sơ: Mẫu 1, Mẫu 2

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

30

NVH028Z

(LT Cấp tỉnh)Tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông

Đăng ký

31

NVX012Z

(LT Cấp tỉnh) Thẩm định hợp đồng cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

32

NVX013Z

(LT Cấp tỉnh) Nâng ngạch cán bộ khuyến nông, cán bộ thú y cơ sở

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

33

NVX014Z

(LT Cấp tỉnh) Phân loại thôn, tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

34

NVX015Z

(LT Cấp tỉnh) Chuyển thôn thành tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

35

NVX016Z

(LT Cấp tỉnh) Đổi tên thôn, tổ dân phố

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

36

NVX017Z

(LT Cấp tỉnh) Cho phép thành lập tổ chức sự nghiệp ngoài công lập

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

37

NVX018Z

(LT Cấp tỉnh) Giải thể tổ chức sự nghiệp ngoài công lập

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

38

NVH029Z

(LT Cấp tỉnh) Thành lập, chia tách, sáp nhập đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện quản lý

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông

Đăng ký

X. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

LDH002A

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

2

LDH003A

Cấp lại; điều chỉnh giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

3

LDH009A

Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

4

LDH010A

Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

5

LDH011A

Quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

6

LDH016A

Thủ tục trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào, Campuchia

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục cấp Huyện

Đăng ký

7

LDX016Z

(LT Cấp Tỉnh) Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

8

LDX017Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng phụ cấp hàng tháng và trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt nam anh hùng.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

9

LDX018Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt nam anh hùng.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

10

LDX019Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC).

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

11

LDX020Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND), Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến (AHLĐTTKKC).

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

12

LDX023Z

(LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

13

LDX024Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày chưa được hưởng trợ cấp một lần.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

14

LDX026Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đã hưởng trợ cấp một lần.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

15

LDX027Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp một lần đối với người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

16

LDX028Z

(LT Cấp Tỉnh) Hưởng trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

17

LDX022A

(LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Đối với trường hợp vô sinh)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

18

LDX022B

(LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Trường hợp không có vợ (chồng), có vợ (chồng) nhưng không có con hoặc đã có con trước khi tham gia kháng chiến, sau khi trở về không sinh thêm con, nay đã hết tuổi lao động (nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

19

LDX022C

(LT Cấp Tỉnh) Xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (Trường hợp mắc bệnh theo danh mục bệnh tật hoặc sinh con dị dạng dị tật)

1. Quy trình

2. Hồ Sơ

Thủ tục liên thông xã huyện

Đăng ký

Văn Lộc