Chủ nhật, 17/02/2019 23:16:30

Ban Quản lý Di tích huyện Việt Yên

Ngày đăng: 17-08-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Ban Quản lý Di tích huyện Việt Yên

1. Giới thiệu chung

- Tên đơn vị: Ban Quản lý Di tích huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Ban chỉ huy Quân sự (cũ) Khu I – TT Bích Động - Việt Yên - Bắc Giang

- Email: banqldt_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Điện thoại: ........................

- Giám đốc: Nguyễn Văn Thư; Điện thoại: 0918503386;

Email: banqldt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

2. Quá trình thành lập

Được thành lập theo Quyết định số: 740/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên ban hành quy định chức năng, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý di tích huyện Việt Yên.

Ban quản lý Di tích huyện Việt Yên là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Viêt Yên; có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Về cơ cấu tổ chức

Bao gồm lãnh đạo và tổ chuyên môn:

Hiện nay, Ban Quản lý Di tích huyện có 01 cán bộ, 01 viên chức biệt phái

3.2. Chức năng

Ban quản lý Di tích huyện Việt Yên có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quản lý, bảo tồn, khai thác các công trình kiến trúc và cảnh quan thiên nhiên của các khu di tích lịch sử, văn hóa trên dịa bàn huyện Việt Yên.

3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Nhiệm vụ:

+ Đề xuất, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quy hoạch tổng thể di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin) lập kế hoạch bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, bảo vệ, phát triển cảnh quan thiên nhiên, xây dựng các công trình kiến trúc trong các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện.

+ Tổ chức triển khai các biện pháp tuyên truyền, quảng bá về các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện; phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến các di tích thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện.

+ Phòng ngừa, ngăn chặn hành vi xâm hại đến di tích gồm: Tự ý tháo dỡ, sửa chữa, xây dựng trái phép, làm biến dạng công trình, không gian kiến trúc, làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên, làm thất thoát, hư hỏng di vật, cổ vật... trong các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện. Ngăn ngừa các thế lực thù địch lợi dụng việc quảng bá di tích lịch sử, văn hoá để xuyên tạc, làm sai lệch bản sắc văn hoá của dân tộc và trái với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

+ Tổ chức thu phí dịch vụ về hướng dẫn, giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch sử, văn hoá của các khu di tích; cung cấp và kinh doanh dịch vụ sản phẩm du lịch theo quy định của pháp luật.

+ Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch về giữ gìn, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi lợi dụng lễ hội để thực hiện các hành vi trái pháp luật trong khu di tích; tổ chức lực lượng cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách tham gia các lễ hội, sự kiện liên quan đến di tích trên địa bàn huyện.

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, người trụ trì hoặc người có trách nhiệm trực tiếp quản lý di tích, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh để tổ chức các lễ hội liên quan đến di tích đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng nghi lễ, đúng quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan thực hiện quy định của Nhà nước về quản lý các di tích trên địa bàn huyện.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về tình hình hoạt động của Ban và công tác quản lý di tích trên địa bàn huyện với Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

* Quyền hạn

a) Được tham dự các cuộc họp, hội nghị, lớp bồi dưỡng, tập huấn có liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành do các cấp, các ngành có liên quan tổ chức.

b) Được cung cấp các văn bản, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực quản lý theo nhiệm vụ được giao.

c) Được trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Ban theo quy định.

d) Căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ có tính chất đặc thù, Ban Quản lý Di tích huyện được phép hợp đồng một số lao động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ban.

e) Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tăng cường quản lý nhà nước, quyết định hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại đến di tích như: Tự ý tháo dỡ, sửa chữa, xây dựng trái phép, làm biến dạng không gian kiến trúc, làm thay đổi cảnh quan thiên nhiên, làm thất thoát, hư hỏng di vật, cổ vật,...

f) Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho tập thể, cá nhân làm tốt công việc được giao và có sáng kiến trong công tác chuyên môn, đem lại hiệu quả cao cho công tác quản lý di tích.