Chủ nhật, 17/02/2019 22:42:03

Danh sách hộ nghèo, gia đình chính sách

Tổng hợp nhân khẩu hộ nghèo, cận nghèo năm 2017

Căn cứ Quyết định số 7026/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020). Tổng số hộ nghèo toàn huyện là 2495 hộ, tỷ lệ 5,46%; hộ cận nghèo: 2647 hộ...

Kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Ngày 10/11/2017, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã ban hành Quyết định số 7026/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020). Theo đó: Tổng số hộ nghèo...

UBND huyện Việt Yên, Thông báo danh sách nhân khẩu hộ nghèo, cận nghèo năm 2016

Căn cứ Quyết định số 11374/QĐ-UBND về phê duyệt Kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2016 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020). Tổng số hộ nghèo toàn huyện là 3042 hộ, tỷ lệ 6,73%.; hộ cận nghèo: 2695 hộ, tỷ lệ 5,97%....

Danh sách hộ nghèo trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2016

Ngày 14/12/2016 Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 11374/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2016 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020). Kết quả cụ thể như sau: Tổng số hộ...

Danh sách hộ nghèo trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2015

Ngày 28/3/2016 Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tổng điều tra, rà soát hộ nghèo của 19 xã, thị trấn năm 2015 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020). Gồm - Hộ nghèo: 3790 hộ, tỷ...

Subscribe to Danh sách hộ nghèo, gia đình chính sách