Chủ nhật, 17/02/2019 22:47:36

Thanh tra huyện

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

I. Giới thiệu chung

- Tên đơn vị: Thanh tra huyện

- Điện thoại: 0240 3 874 202

- Email: thanhtra_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Địa chỉ: Số 13, đường Nguyễn Vũ Tráng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Lãnh đạo cơ quan:

1. Chánh thanh tra: Đồng chí: Đoàn Bá Toàn.

2. Phó Chánh thanh tra:

        - Đồng chí: Nguyễn Hữu Thơ; Email: thonh_vietyen@bacgiang.gov.vn.

         - Đồng chí: Đỗ Trường Giang; Email: giangdt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

II. Quá trình thành lập

Thực hiện Pháp lệnh Thanh tra được Hội đồng nhà nước công bố ngày 01/4/1990; căn cứ công văn số 74/TC-TTr ngày 26/7/1990 và công văn số 102/CV-TT ngày 18/9/1990 của Thanh tra tỉnh Hà Bắc, Thanh tra huyện Việt Yên được thành lập vào tháng 9/1990.

III. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Vị trí, chức năng

1.1.  Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1.2.  Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác chuyên môn, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cụ thể như sau:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

2.4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, thị trấn.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.6. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn.

2.7. Về thanh tra:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

b) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao;

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

2.8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện khi được giao;

d) Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

e) Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.9. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện;

b) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng;

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra huyện.

2.12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Thanh tra tỉnh.

2.13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

2.14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật.

3. Thành tích đạt được

Từ khi thành lập đến nay tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong cơ quan luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng cơ quan vững mạnh. Trong những năm qua, cơ quan đạt được một số thành tích sau:

Năm

Danh hiệu

thi đua/hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2011

Cơ quan văn hóa

Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 30/11/2011 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên

2013

Tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên

2013

Cơ quan văn hóa

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2014

Cơ quan văn hóa

Quyết  định số 7110/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

2015

Giấy khen

QĐ số 156/QĐ-TTr ngày 23/12/2015 của Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang

2015

Bằng khen

QĐ 63/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang