Thứ 6, 22/02/2019 21:07:39

Phòng Văn hóa - Thông tin

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin
- Điện thoại:  0204.3 874 148

- Email: phongvhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn

- Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Lãnh đạo đơn vị:

+) Ông Đào Trọng Ca - Trưởng phòng; ĐT: 0916737698; Email: cadt_vietyen@bacgiang.gov.vn.

+) Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng; ĐT: 0974669588; Email: locnv_vietyen@bacgiang.gov.vn.

+) Ông Trần Bá Giang - Phó Trưởng phòng; ĐT: 0915659968; Email: giangtb_vietyen@bacgiang.gov.vn.
2. Quá trình thành lập:

Thời kỳ cách mạng tháng Tám và quá trình kháng chiến chống Pháp công tác thông tin tuyên truyền thuộc Đảng trực tiếp lãnh đạo, do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt phụ trách.

Từ khi hòa bình lập lại sau năm 1957 hình thành bộ phận văn hóa trong UBND huyện, lúc này công tác thông tin vẫn do Tuyên giáo phụ trách.

Năm 1958: Công tác thông tin được chuyển từ Tuyên giáo sang UBND huyện quản lý.

Năm 1961 Phòng Văn hoá được thành lập. Cuối năm 1961 bộ phận thông tin được nhập vào Phòng Văn hóa.

Năm 1997, Phòng có tên gọi là Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao, tổng số biên chế 8 người.

Năm 2008 đến nay Phòng có tên gọi là Phòng Văn hoá và Thông tin thành lập trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao.

Tổng số biên chế hiện nay của Phòng là 6, chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành , lĩnh vực cấp trên.

3. Vi trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

3.1. Vị trí, chức năng

Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn.

Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; quảng cáo; phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; quảng cáo; thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; quảng cáo, lĩnh vực thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện trên địa bàn, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.

Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.

Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở; tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, triển khai và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; quảng cáo; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh, truyền hình.

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với công chức văn hóa - xã hội xã, thị trấn.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông trên địa bàn; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính; tài sản của Phòng được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Thành tích đạt được.

Công tác văn hóa thông tin trong giai đoạn từ 1986 đến nay đã có bước phát triển, các hoạt động văn hóa thông tin đã được nâng cao về chất lượng, góp phần tích cực trong việc động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, công tác văn hóa thông tin đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.