Chủ nhật, 17/02/2019 23:32:09

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung.
- Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Việt Yên

- Điện thoại:  02403574558

- Email: phongtnmt_vietyen@bacgiang.gov.vn

Địa chỉ: Số 79 Đường Nguyên Hồng, khu 2 thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Lãnh đạo đơn vị:

+ Trưởng phòng - Lương Ngọc Đức; Email: ducln_vietyen@bacgiang.gov.vn; Điện thoại: 0982384045.

+ Phó Trưởng phòng - Nguyễn Xuân Điệp; Email: diepnx_vietyen@bacgiang.gov.vn; Điện thoại: 01233789686.

+ Phó Trưởng phòng - Thân Thị Lanh; Email: lanhtt_vietyen@bacgiang.gov.vn; Điện thoại: 01638733156.

2. Quá trình thành lập:

-  Tháng 1/ 1995: Thành lập phòng Địa chính Nông nghiệp

- Từ  11/2001 đến nay: Tách thành 2 cơ quan riêng gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Vi trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Vị trí: Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

2. Chức năng: Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện sau khi được UBND huyện ban hành.

3.2. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

3.3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện.

3.4. Phối hợp thẩm định kết quả thống kê, kiểm kê đất đai do chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện; theo dõi biến động đất đai trên địa bàn.

3.5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất

3.6. Tổ chức thực hiện các các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường

3.7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn;

3.8. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

3.9. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.

3.10. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện

3.11. Giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền UBND huyện

3.12. Thực hiện thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

3.13. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

3.14. Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.

3.15. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

3.16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

3.17. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật..

3.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

4. Thành tích đạt được.
Phòng Tài nguyên và Môi trường luôn tập trung cao độ trong công tác tham mưu các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý. Hàng năm, Phòng đều đạt được nhiều thành tích như:

Năm

Hình thức khen

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định khen thưởng cơ quan ban hành quyết định

2013

Danh hiệu cơ quan văn hoá

Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện

2013

Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Chủ tịch UBND huyện

2013

Giấy khen

Quyết định số 357/QĐ-TNMT ngày 26/12/2013 của Giám đốc Sở TNMT

2014

Danh hiệu cơ quan văn hoá

Quyết định số 7110/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện

2014

Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 7122/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện

2015

Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Quyết định số 4496/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện