Thứ 6, 22/02/2019 21:20:56

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Ngày đăng: 08-01-2016 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

1. Giới thiệu chung

Tên đơn vị:           PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VIỆT YÊN

Điện thoại: 02043.874.217

Email 1:      pgdvietyen@bacgiang.edu.vn

Email 2:      phonggd_vietyen@bacgiang.gov.vn

Website:      http://vietyen.edu.vn

Địa chỉ:       Số 305, đường Thân Nhân Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo :

1.1. Trưởng phòng:             Đỗ Thị Hương                     - Điện thoại: 0912829414

1.2. Phó Trưởng phòng:      Nguyễn Thị Thu Hằng           - Điện thoại: 0914788733

1.3. Phó Trưởng phòng:      Trần Văn Huân                    - Điện thoại: 0949213700

1.4. Phó Trưởng phòng:      Nguyễn Thái Dũng               - Điện thoại: 0912697190

2. Quá trình thành lập:

 

3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

3.1 Vị trí và chức năng

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn

3.2.1. Trình UBND huyện:

Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục ở địa phương;

Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

3.2.2. Phối hợp với Phòng Nội vụ trình Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND tỉnh.

3.2.3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

3.2.4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

3.2.5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện.

3.2.6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

3.2.7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc UBND huyện quản lý.

3.2.8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3.2.9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

3.2.10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

3.2.11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

3.2.12. Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.

3.2.13. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

3.2.14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

3.2.15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND huyện.

3.2.16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.

3.2.17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

3.2.18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

4. Thành tích đạt được

Hàng năm, Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; số học sinh đạt giải TDTT, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia đều đạt và vượt chỉ tiêu đặt ra. Công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục từ bậc học mầm non đến THCS gắn với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” luôn được Sở GD&ĐT Bắc Giang đánh giá là đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục được thực hiện hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện nay (tháng 3/2016), toàn ngành có 66/79 trường được công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Công tác xây dựng, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo được thực hiện thường xuyên, liên tục. Kết quả, toàn ngành hiện có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó 80% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

Công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng thực hiện tạo sự đồng thuận cao giữa Gia đình, Nhà trường và Xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tại địa phương.

Với thành tích trên, trong các năm học tiếp theo ngành giáo dục Việt Yên quyết tâm thực hiện hiệu quả, sáng tạo các nhiệm vụ giáo dục tại địa phương để thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Phát triển con người Việt Nam trở thành con người toàn diện, yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy tốt nhất tiềm năng riêng của mỗi cá nhân. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; xây dựng cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng xã hội học tập; chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, giáo dục đào tạo; đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em địa phương”.