Thứ năm, 21/02/2019 04:26:10

Việt Yên tổ chức lớp Bồi dưỡng đảng viên mới

Ngày đăng: 24-04-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Từ ngày 09 đến ngày 20/4/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức Lớp Bồi dưỡng đảng viên mới khoá I năm 2018 cho 83 đảng viên mới kết nạp của các chi, đảng bộ trong huyện.

Trong thời gian học tập, các học viên đã nắm được những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, về nhiệm vụ của người đảng viên... Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xác định rõ hơn cho mình quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học tập, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào ở cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 92,8% đạt khá, giỏi.

Một số hình ảnh tại lớp học

Đồng chí Thân Văn Thuần, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ giảng bài tại lớp học

Quang cảng lớp học

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện dự Lễ Bế giảng lớp học

ĐỖ TRỌNG-BTG HUYỆN UỶ