Thứ năm, 21/02/2019 05:28:56

Việt Yên mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5) năm 2018

Ngày đăng: 18-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện chủ trương bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và đảng ủy các cơ sở đã tiến hành mở 21 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới từ ngày 08/10 đến ngày 17/10/2018, lớp học được tổ chức tại các cơ sở, do đảng ủy cơ sở triệu tập.

Tại lớp bồi dưỡng các cán bộ, đảng viên đã được tiếp thu một số nội dung cập nhật kiến thức mới về bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật thời gian qua; kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương…

Đ/c Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt kiến thức mới cho Cán bộ, Đảng viên tại Đảng ủy xã Hoàng Ninh

Nhìn chung, công tác chuẩn bị mở lớp được tiến hành chu đáo, sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị luôn chủ động, chặt chẽ; các đồng báo cáo viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nội dung bài giảng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhận thức của đảng viên ở cơ sở; đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, nhiều đồng chí đảng viên cao tuổi được miễn sinh hoạt cũng tích cực, gương mẫu tham gia học tập, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt gần 90%.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại Đảng ủy thị trấn Bích Động

Qua đợt bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức, chuyển biến trong hành động của mỗi đồng chí; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ trong tình hình mới.

ĐỖ TRỌNG- BTG HUYỆN ỦY