Thứ năm, 21/02/2019 04:19:54

Việt Yên mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5) năm 2017

Ngày đăng: 25-09-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện chủ trương bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5) năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; từ ngày 14/9 đến ngày 22/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và Đảng ủy các cơ sở tổ chức mở 21 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, lớp học được tổ chức tại cơ sở, do các đảng ủy triệu tập.

Đồng chí Thân Văn Thuần, UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ xã Hương Mai

Tại lớp bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đã được tiếp thu một số nội dung cập nhật kiến thức mới về bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tình hình thời sự quốc tế và trong nước nổi bật thời gian qua; kết quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương...

Để đảm bảo sự thành công của các lớp học, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; công tác chuẩn bị mở lớp được tiến hành chu đáo, các đồng chí báo cáo viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nội dung bài giảng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhận thức của đa số đảng viên ở cơ sở; đảng viên tham gia học tập khá nghiêm túc, nhiều đồng chí đảng viên cao tuổi được miễn sinh hoạt cũng tích cực, gương mẫu tham gia học tập, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập bình quân đạt trên 80%.

Qua đợt bồi dưỡng đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức, chuyển biến trong hành động của mỗi đồng chí; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ trong tình hình mới.

ĐỖ TRỌNG- BTG HUYỆN ỦY