Thứ năm, 21/02/2019 04:36:54

Ban Chính trị - Ban chỉ huy Quân sự huyện - giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhân thức cho cán bộ, nhân viên

Ngày đăng: 26-09-2017 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Với chức năng làm tham mưu cho Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho Lực lượng vũ trang huyện, Chi bộ Ban Chính trị - Ban chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ, đảng viên, xây dựng ý chí quyết tâm từ đó làm cho mọi cán bộ, đảng viên trong Ban luôn xác định tốt tư tưởng và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng năm Chi bộ Ban Chính trị đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, chỉ huy thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận, cùng các lực lượng và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới. Chấp hành nghiêm qui định về tổ chức biên chế; quán triệt và duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực, trực SSCĐ, trực phòng không, trực ban, trực PCLB bảo đảm 100% quân số theo qui định, thực hiện nghiêm nền nếp chính qui, kỷ luật của quân đội, qui định của đơn vị, pháp luật của nhà nước.

Cán bộ Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng

Chi bộ Ban Chính trị luôn quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên, duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt học tập ngày đảng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, thông tin của cấp trên cho mọi đảng viên trong chi bộ, các hoạt động của chi bộ đều phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Bí thư, Phó bí thư trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công, từng đảng viên đã phát huy tốt được vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi bộ còn gắn chặt việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo để bình xét đảng viên và nhận xét phân loại cán bộ trong năm. Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (Khóa XII), Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011; Chỉ thị 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị Quyết TW4 (Khóa XII). 100% đảng viên trong Chi bộ có đăng ký phấn đấu, có sổ nhật kí làm theo Bác. Chi bộ và từng đảng viên có kế hoạch thực hiện và khắc phục những điểm hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4, có bản cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đối với công tác kế hoạch: chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc của chi bộ, phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp uỷ, Bí thư, Phó bí thư phụ trách từng mảng công việc, đồng thời hàng năm xây dựng đầy đủ kế hoạch xây dựng chi bộ Trong sạch vững mạnh, đăng ký xây dựng chi bộ Trong sạch vững mạnh  gắn với xây dựng Ban Vững mạnh toàn diện. Kết quả bình xét đảng viên hàng năm 100% đảng viên trong Chi bộ là đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, có 80%-85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những cách làm hiệu quả, thiết thực, nhiều năm liền Chi bộ Ban Chính trị đã được Đảng uỷ Quân sự huyện công nhận chi bộ Trong sạch vững mạnh. Ban chính trị và 6 cá nhân trong ban được Hội đồng Thi đua khen thưởng xét và đề nghị trên khen thưởng vì đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, Tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh Dự bị động viên, thực hiện cuộc vận động làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ năm 2011 đến năm 2016 Ban nhiều lần được Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Thời gian tiếp theo, Chi bộ Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quán triệt và thực hiện tốt Nghị Quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi trọng việc ra nghị quyết lãnh đạo, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, Bí thư, Phó bí thư, từng đồng chí cán bộ, đảng viên đề cao tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, có từ 80%- 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách, Chi bộ luôn đạt TSVM một cách vững chắc. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Nguyễn Hạnh