Thứ 6, 22/02/2019 21:56:33

THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra thực hiện quy chế văn hóa công sở tháng 04 và tháng 5 năm 2018

Ngày đăng: 23-05-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy ngày 04/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo Tổ kiểm tra Văn hóa công sở tổ chức kiểm tra về lề lối, tác phong làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn.

Kết quả kiểm tra trong tháng 04 và tháng 5/2018, Tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 05 xã: Xã Quang Châu, Quảng Minh, Hồng Thái, Tăng Tiến, Minh Đức; Kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh đối với các xã về thực hiện tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức các xã, thị trấn trên như: việc đeo thẻ cán bộ công chức, viên chức; việc niêm yết TTHC tại bộ phận một cửa, việc bố trí triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện về việc nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã…

Đánh giá kết quả kiểm tra đối với từng xã xem chi tiết tại đây!

Văn Lộc