Thứ bẩy, 19/01/2019 03:34:06

DANH MỤC MẪU HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND HUYỆN

Ngày đăng: 24-10-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

TT

Thủ tục hành chính

Quy trình và mẫu hóa TTHC

I

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Xem chi tiết tại đây

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Xem chi tiết tại đây

3

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Xem chi tiết tại đây

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Xem chi tiết tại đây

5

Đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết tại đây

6

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Xem chi tiết tại đây

7

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX

Xem chi tiết tại đây

II

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết tại đây

9

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết tại đây

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết tại đây

11

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Xem chi tiết tại đây

12

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Xem chi tiết tại đây

III

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

13

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết tại đây

14

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài; thay đổi, cải chính cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước

Xem chi tiết tại đây

15

Thủ tục Xác định lại dân tộc

Xem chi tiết tại đây

IV

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

16

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Xem chi tiết tại đây

17

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hộp giấy chứng nhận sắp hết hạn

Xem chi tiết tại đây

18

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Xem chi tiết tại đây

19

Thủ tục xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Xem chi tiết tại đây

V

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 

20

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Xem chi tiết tại đây

21

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết tại đây

22

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết tại đây

23

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết tại đây

VI

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

24

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Xem chi tiết tại đây

VII

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

25

Điều động công tác đối với viên chức trong huyện

Xem chi tiết tại đây

26

Giới thiệu thuyên chuyển công tác

Xem chi tiết tại đây

27

Tiếp nhận viên chức huyện ngoài trong tỉnh

Xem chi tiết tại đây

28

Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm chính thức vào ngạch công chức cấp xã

Xem chi tiết tại đây

29

Quyết định chuyển xếp lương đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi có thay đổi về trình độ đạo tạo chuyên môn, nghiệp vụ

Xem chi tiết tại đây

30

Đề nghị Sở Nội vụ xếp lương lần đầu đối với cán bộ chuyên trách cấp xã

Xem chi tiết tại đây

31

Quyết định chuyển cán bộ chuyên trách cấp xã sang công chức cấp xã

Xem chi tiết tại đây

32

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết tại đây

33

Thủ  tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Xem chi tiết tại đây

34

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết tại đây

35

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết tại đây

VIII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

36

Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng

Xem chi tiết tại đây

37

Thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Xem chi tiết tại đây

IX

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

38

Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem chi tiết tại đây

39

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Xem chi tiết tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Lộc - BBT