Thứ năm, 21/02/2019 05:18:45

Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018

Ngày đăng: 30-01-2018 <------> Người tạo: Ban Biên Tập <------>

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn huyện Việt Yên đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ảnh 1: Một hình ảnh trong Lễ giao nhận quân năm 2017

Đồng chí Lê Ô Pích, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “thi đua quyết thắng” lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012-2017

Năm 2018, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh theo tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực.

Từ tình hình thực tế trên, để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 18/01/2018  về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28- NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46- CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 19- CT/TU, ngày 07/4/2015 của Tỉnh ủy về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện giai đoạn 2015- 2020; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

2. Thường xuyên kiện toàn, xây dựng cơ quan quân sự và đội ngũ cán bộ quân sự ở địa phương vững mạnh toàn diện, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự, hội thi, hội thao, diễn tập...; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội.

3. Chỉ đạo thị trấn Bích Động, xã Bích Sơn diễn tập chiến đấu phòng thủ; xã Minh Đức, Nghĩa Trung diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình. Chủ động nắm chắc tình hình để có các biện pháp xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước mắt lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn huyện, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

5. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Hoàn thành việc xây dựng các hạng mục công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ huyện theo đề án đã được phê duyệt. Tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch.

6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, thông tin liên lạc, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra không để bị động, bất ngờ. Chủ động phòng, chống, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và cháy rừng. Tăng cường các biện pháp quản lý đất quốc phòng và các công trình chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện theo Nghị định 77-NĐ/CP của Chính phủ, xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

7. Các cơ quan thông tin của huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh về dự bị động viên và kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện.

8. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này.

 Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ để quán triệt đến đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân./.

Nguyễn Nghị